ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4156 / 2003

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1008/2001 на ОС Шумен
ДокладчикТаня РадковаСтатусРешено
МатерияКасационни жалби (протест)МестонахождениеОС Шумен 20.11.03г.
ВидкасацияЗаседания16.09.2003 15:00
Образувано на10.05.2003 г.Деловодител Десислава Дойчинова
Свършено на16.09.2003 г.