Ново Р/О: Ново Р/О, 2200 / 30.3.2001 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7597
София, 12.12.2000

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на осми ноември двехилядната година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ВАНЯ ПУНЕВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Милка Банкова
изслуша докладваното
от съдиятаВАНЯ ПУНЕВА
по адм. дело 1890/2000. Document Link Icon


Съдебното производство е по реда на чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд /ЗВАС/ във връзка с чл. 23б, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
Образувано е по жалба на Дружество за защита на природата "България" [населено място] представлявано от председателя И. Н. Н., срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 98-30/1999 г., с което министъра на околната среда и водите е разрешил преминаване в следваща фаза на проектиране и изработване на окончателен доклад за О. за проект обект "Вариант" Д. " на път І-6 "Г. - К.".
Съгласно разпоредбата на чл. 23б, ал. 3, ЗООС решението по оценката може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок за проекти с местно значение и 30-дневен срок за проекти с национално значение от съобщаването му, което следва да се извърши писмено от заинтересованите лица пред съответния окръжен съд по реда на Закона за административното производство. Тази разпоредба е процесуална разпоредба в специален материален закон поради което разпоредбата на чл. 5, т. 1 ЗВАС, като разпоредба в закон който урежда производството по административни дела подсъдни на Върховния административен съд е неприложима.
Делото неправилно е образувано пред Върховния административен съд с оглед предмета на жалбата. На основание чл. 93, ал. 1 ГПК следва да се изпрати по подсъдност на Софийски градски съд който е надлежния съд пред който следва да бъде разгледана жалбата срещу Решение по оценка на въздействието на околната среда № 98 -30/1999 г.
Водим от гореизложеното Върховният административен съд, трето отделение на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗВАС,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Дружество за защита на природата "България " [населено място] представлявано от председателя И. Н. Н., срещу решение № 98-30/1999 г. на министъра на околната среда и водите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 1890/2000 г. по описа на Върховния административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски градски съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

Особено мнение: