РЕШЕНИЕ

3895
София, 16.06.2000

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април двехилядната година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ПЕНКА ГЕТОВА
ЙОРДАНКА КОСТОВА
при секретар Соня Методиева
и с участието
на прокурора Милка Банкова
изслуша докладваното
от съдиятаПЕНКА ГЕТОВА
по адм. дело 7489/1999. Document Link Icon


Съдебното производство по чл.33, ал.1 от Закона за Върховния административен съд /ЗВАС/ е образувано по касационна жалба, подадена от ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА срещу решение от 25.11.1998 г., постановено по адм.д.№ 281/98 г. на Софийски градски съд, ІІІ-в гражданско отделение.
В касационната жалба са изложени доводи, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, а именно чл.14 от Закона за административното производство във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и при нарушаване на съществени процесуални правила. Изложените доводи обосновават наличието на отменителното основание на чл.218б, ал.1, т.3 от ГПК.
Върховният административен съд, трето отделение, в настоящия съдебен състав след като прецени допустимостта на касационната жалба и прецени обжалваното решение в съответствие на изложените доводи в съответствие на чл.39 от Закона за Върховния административен съд приема, че касационната жалба е подадена в срока по чл.33, ал.1 от закона и е ОСНОВАТЕЛНА в предвид на следните съображения:
С обжалваното решение Софийският градски съд е обявил за нищожно писмо № 26-00-943/4.12.1997 г. на заместник кмета на Столична община по чл.12, ал.2 от ЗООС по жалба на Екологично сдружение "За земята" и върнал преписката на Столична община за ново произнасяне по молба № 29-00-943/3.12.1997 г.
Съдът е приел, че обжалваното писмо № 26-00-943/4.12.1997 г. на заместник кмета на Столична община е нищожно. В тази насока е изложил съображения, че кметът на Столична община не е делегирал правата си за орган, съгласно чл.11, ал.1 от ЗООС, а представения трудов договор РЛ-15-6424/11.12.1995 г. на кмета на Столична община, с която е възложено на г-н Б. С. "възлага и служителят приема да организира, ръководи, координира и контролира дейността" в "Поземлена реформа и екология" от структурата на Столична община. Следователно, Кметът на Столична община в съответствие с правомощията си, регламентирани в разпоредбата на чл.44, ал.1, т.9 от ЗМСМА е предоставил правомощията си на заместник-кметовете, като е определил възложените им функции и следователно - правомощия. Следователно, обжалваното писмо не е НИЩОЖНО, тъй като е постановено от заместник кмета на Столична община, който с посочената заповед на кмета Столична община му е възложена функцията на Столична община по "Поземлената реформа и екология" и е компетентен да се произнася по исканията по Закона за опазване на околната среда. В тази насока решението се явява незаконосъобразно и следва да се отмени. Обжалваното писмо, подписано от зам.кмета на Столична община е действителен, а не е нищожен.
Съгласно чл.15, ал.1 от ЗООС орган или лице по чл.9, който намира, че неговото искане за достъп до информация е неоснователно отхвърлено, или че правото му за достъп до такава информация е ПРОТИВОЗАКОННО ОГРАНИЧЕНО, или "че правото му за достъп до такава информация е противозаконно ограничено... ИМА ПРАВО ДА ТЪРСИ ЗАЩИТА НА ПРАВАТА СИ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД". Следователно, в случая обжалваното писмо представлява административен отказ за произнасяне по направеното искане и следователно не е НИЩОЖЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ИНДИВИДУАЛЕН административен акт.
Като е приел противното, Софийският градски съд е постановил неправилно решение. Същото следва да се отмени и в съответствие на чл.40, ал.2 от ЗВАС следва да се отхвърли жалбата.
Водим от горното си съображение, Върховният административен съд - ІІІ отделение

РЕШИ:


ОТМЕНЯ решение от 25.11.1998 г., постановено по адм.д.№ 281/98 г. на Софийски градски съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА, срещу решение от 25.11.1998 г., постановено по адм.д.№ 281/98 г. на Софийски градски съд, ІІІ в гражданско отделение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Особено мнение: