Ново Р/О: Ново Р/О, 8217 / 06.11.2001


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5031
София, 29.06.2001

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни две хиляди и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаТАНЯ РАДКОВА
по адм. дело 4910/2001. Document Link Icon


Производството е по чл. 20 Закона за Върховния административен съд.
[община] чрез кмета на същата и сдружение с нестопанска цел “Съвет по туризъм-Ч.” [населено място], представлявано от председателя на сдружението обжалват решение № 24-6/2001 г на Министъра на околната среда и водите.
Съдът намира, че жалбите като подадени след срока по чл.13 ал. 2 ЗВАС следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото прекратено поради следното:
Съгласно чл. 23б, ал. 3 Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ заинтересованите лица могат да обжалват пред съда решението на съответния орган по реда на З. в 14 /четиринадесет дневен/ срок от съобщението по ал. 2 Според чл. 23б, ал. 2 ЗООС решението се съобщава писмено и се оповестява чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин в 7-дневен срок от постановяването му. Жалбоподателите в самите си жалби, постъпили в Министерство на околната среда и водите на 21.05.2001 г. сочат, че решението им е връчено на 26.04.2001 г. Към датата на подаване на жалбите е изтекъл 14-дневният преклузивен срок за обжалване на атакувания административен акт. Това обстоятелство е видно и от изходящият номер и дата на жалбата на [община] - № 04-00126/19.05.2001 г, както и от датирането на жалбата на сдружение с нестопанска цел “Съвет по туризъм-Ч.” [населено място] - 18.05.2001 г. Предвиденият срок за обжалване и към тези дати е изтекъл.
По изложените съображения жалбите са процесуално недопустими и като такива следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото - прекратено.
Воден от горното, Върховният административен съд, V отделение на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗВАС

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на [община] и на сдружение с нестопанска цел “Съвет по туризъм-Ч.” [населено място] срещу решение № 24-6/2001 г. на Министъра на околната среда и водите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 4910/2001 г по описа на Върховния административен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Особено мнение:
ТР