Предишно Р/О: Предишно Р/О, 5534 / 11.07.2001


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7295
София, 03.10.2001

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, в закрито заседание на първи октомври две хиляди и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
АНТОАНЕТА АРНАУДОВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяАНДРЕЙ ИКОНОМОВ
по адм. дело 6307/2001. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл. 11 от ЗВАС във вр. с чл. 213, ал. 1, б. "а" и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на [фирма] от П., против определение № 5534/11.07.2001 г. по адм. д. № 4928/2001 г. по описа на ВАС, V отделение.
С обжалваното определение тричленен състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата на [фирма] от П., против заповед № С-11-3128-1/28.10.1998 г. на министъра на околната среда и водите и е прекратил производството по делото. Прието е, че обжалваната заповед с която се налага санкция по Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на обжалване по реда на ЗАНН пред Силистренския районен съд.
Недоволен, жалбоподателят обжалва. Развива доводи, че при наличието на различни видове отговорности, предвидени в ЗООС, една част се реализира по реда на ЗАНН, а друга - не. От типа на последните е и наложената с обжалваната заповед еднократна санкция, поради което административният акт подлежи на обжалване по реда на ЗВАС. Моли да се отмени определението на тричленния състав и се върне делото за произнасяне по съществото на спора.
Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:
Безспорно е, че ЗООС е специален по отношение на ЗАНН, З. и ЗВАС. С Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми, издадена на основание чл. 3, ал. 3 и § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗООС, са предвидени ред, органи и актове, установяващи допуснатите нарушения по закона, различни от тези по ЗАНН. За да се стигне обаче до административно наказателна отговорност на виновните физически и юридически лица, е необходимо наличието на извършено административно нарушение съгласно разпоредбите на ЗООС, установено по предвидения в наредбата ред. Т.е. нужно е да са налице общите основания за административнонаказателна отговорност. Последната, съгласно изричната разпоредба на чл. 35 от ЗООС, се реализира по по реда на ЗАНН. Термините "акт за установяване на нарушение" и "наказателно постановление" са употребени като родови понятия, заместими във всеки конкретен случай с предвидените в Наредбата актове. В този смисъл, правните изводи на тричленният състав се споделят от настоящия съдебен състав.
По изложените съображения следва да се остави в сила обжалваното определение, поради което Върховният административен съд, петчленен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 5534/11.07.2001 г. по адм. д. № 4928/2001 г. по описа на ВАС, V отделение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Особено мнение: