ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10565
София, 25.11.2002

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
по адм. дело 10097/2002. Document Link Icon


Производството по делото е образувано по жалба от [фирма], [населено място], представлявано от изпълнителния директор Р. Д. Ф., против заповед № С-16-3301/09.09.2002 год. на министъра на околната среда и водите, с която е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 5100 лв., считано от 02.04.2002 год., за извършено нарушение по чл.3, ал.3, вр. чл.32, ал.4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
Жалбата е подадена чрез Регионална дирекция на околната среда и водите - [населено място], до Районен съд [населено място], по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Видно е от предмета на спора, че се обжалва имуществена санкция, определена от административния орган на основание чл. 83, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.3, ал.3, чл. 32, ал.4, вр.§ 7, ал.2 от ЗООС, за наличие на наднормено съдържание в отпадъчните води на азот амониев, нефтопродукти, неразтворими вещества и др.
С оглед изложеното, независимо, че обжалваемата заповед е издадена от министъра на околната среда и водите, същата не попада в обсега на актовете, визирани в чл.5 ЗВАС, а съгласно чл.59 ЗАНН, е подсъдна на районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.
По тези съображения производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, а далото - изпратено по компетентност на Районен съд [населено място], поради което и на основание чл. 20, ал.1, т.1 ЗВАС, Върховният административен съд, V-то отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на [фирма], [населено място], представлявано от изпълнителния директор Р. Д. Ф., против заповед № С-16-3301/09.09.2002 год. на министъра на околната среда и водите, с която е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 5100 лв., считано от 02.04.2002 год., за извършено нарушение по чл.3, ал.3, вр. чл.32, ал.4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ИЗПРАЩА същото по компетентност на Районен съд [населено място].
Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд, в седмодневен срок от получаване на съобщението до страните.

Особено мнение: