Ново Р/О: Ново Р/О, 684 / 19.1.2006 Ново Р/О: Ново Р/О, 7483 / 05.7.2006


РЕШЕНИЕ

6805
София, 13.07.2005

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на десети май две хиляди и пета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЕЛКА ПЕНЧЕВА
при секретар Пенка Пейчева
и с участието
на прокурора Елена Енчева
изслуша докладваното
от съдиятаДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 10240/2004. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) във връзка с чл. 99, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Образувано е по жалба на Н. Б. Б., в качеството й на кмет на [населено място], срещу Решение по О. № 13-6/2004 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Добив на строителни материали от находище "Долна Махала", [община]. Излагат се доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, които основно касаят липсата на изискуеми реквизити на административния акт, нарушения на процедурата по издаването му и необоснованост на заключението, че експлоатацията на кариерата няма да се отрази негативно на околната среда - земеделски ландшафт и подпочвени води.
Министърът на околната среда и водите оспорва жалбата. Счита същата за недопустима, а по същество - за неоснователна. Подробни съображения са развити в писмено становище.
Заинтересованата страна [фирма] [населено място] също излага аргументи за оставяне на жалбата без уважение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за отхвърляне на жалбата.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, намира жалбата за процесуално допустима. След като площадката попада и в землището на [населено място], за неговия кмет като орган на местната изпълнителна власт безспорно се формира правен интерес по смисъла на чл. 99, ал. 6 от ЗООС от съдебно обжалване на решението.
Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.
Видно от съдържанието на приложеното към административната преписка решение, то отговаря на изискванията на чл. 99, ал. 3 от ЗООС, така че изложените в тази насока твърдения са неверни. Актът е издаден от министъра на околната среда и водите (чието име изрично е посочено), в рамките на предоставената му от закона компетентност (чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС), в изискуемата се писмена форма и притежава необходимите реквизити: наименование на органа - чл. 99, ал. 3, т. 1; име на инвеститора и седалището му - чл. 99, ал. 3, т. 2; правни и фактически основания за постановяването му - чл. 99, ал. 3, т. 3; мотиви - чл. 99, ал. 3, т. 4; разпоредителна част - чл. 99, ал. 3, т. 5; условия за изпълнение - чл. 99, ал. 3, т. 6; органа и срока, в който може да се обжалва - чл. 99, ал. 3, т. 7; отговорност при неизпълнение на условията - чл. 99, ал. 3, т. 8 и дата на издаване и подпис - чл. 99, ал. 3, т. 9.
Установява се, че с решение на Министерския съвет № 545/2003 г. е предоставена концесия на [фирма] за добив на строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долна Махала", с обща концесионна площ от 374 дка, като южната площадка е в землището на [населено място], с площ 252 дка. Тъй като някои от оплакванията в жалбата са срещу самото предоставяне на концесията, те са неотносими към настоящия правен спор при наличието на влязло в сила министерско решение.
Няма спор, че с оглед заявената площ за добив, инвестиционното предложение попада в Приложение № 1 - т. 36 и във връзка с чл. 96, ал. 1 от ЗООС подлежи на задължителна О.. Внесеният от инвеститора в МОСВ доклад е изготвен от [фирма] [населено място], като цялостният инвестиционен проект за добив на строителни материали е разработен от [фирма] [населено място]. Съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, е извършен преглед на качеството на доклада и той е получил положителна оценка (степен В).
С писмо № О.-995/18.06.2004 г. МОСВ е определило засегнатите общини - [община] и кметствата в [населено място] и [населено място], в които инвеститорът да организира обществено обсъждане на доклада по О. (чл. 97, ал. 1 от ЗООС; чл. 16 и чл. 17 от Наредбата). Обявата за това обсъждане е публикувана във вестник "М." на 24.07.2004 г. и същото е проведено на 24.08.2004 г. от 13.00 часа в сградата на [община], където са присъствали общо 15 души. Видно от списъка, повечето присъстващи са представители на държавни органи, на инвеститора и на фирмите, изготвили доклада по О.. От [населено място] са се явили няколко души, между които и кметът на селото, като несъстоятелно е оплакването, че мястото и времето са избрани неудачно. Постъпилите писмени становища по доклада (с това на г-жа Б.), заедно с протокола от обсъждането и със становищата на специализираните дирекции в МОСВ са представени на министъра на околната среда и водите.
Изложеното сочи, че нормативно регламентираната процедура по изготвяне на процесното решение е спазена. Вярно е, налице са били възражения срещу самото разработване на кариерата, видно от приложените списъци на жителите на [населено място] и многобройните сигнали и молби, подавани от неговия кмет до различни инстанции. Като цяло, същите са получили отговор от компетентните органи и длъжностни лица. Но, както вече се посочи, някои от изложените в жалбата доводи са относими към целесъобразността да се развива дейността по добив на строителни материали точно на това място. Поради това те не могат да бъдат предмет на съдебен контрол, още повече при вече предоставена концесия върху находище, представляващо изключителна държавна собственост и при сключен концесионен договор. Такова е например оплакването, че въпреки откриването на работни места, дейността по добив на строителни материали ще засегне пасището на селото, находящо се в южния участък на находището, което е общинска собственост (АЧОС № 77/05.10.2000 г.). Същото попада в концесионната площ и за него Общински съвет К. като орган на местното самоуправление е учредил вещно право на ползване.
На фона на подробните обосновки в доклада, извършени от специалисти в съответната област, немотивирани са съмненията на жалбоподателя, че биха могли да настъпят бъдещи екологични вреди. Въпросът за рекултивация на нарушените терени е изрично застъпена в доклада по О., като в процесното решение са предвидени конкретни мероприятия в тази насока. Още за фазата на проектирането са поставени изрични условия за проекта за рекултивация. Липсва и становище на специалист, че при спазване на технологичните правила дейността би засегнала нивото на подпочвените води или пътната инфраструктура на селото. Съгласно раздел ІІ, т. 9 от решението по О., по време на строителството и преди въвеждането в експлоатация на обекта е предвидено да се изготви план за собствен мониторинг на подземните и повърхностните води, геоложката основа и устойчивостта на дигата на р. С.. От нормативната уредба не произтича задължение за провеждането на предварителен мониторинг, поради което и това възражение е неоснователно.
С оглед на тези съображения, съдът счита, че не са налице основанията по чл. 12 от ЗВАС за отмяна на решението по О. и жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.
Така мотивиран и на основание чл. 28 от ЗВАС във връзка с чл. 42, ал. 1 от З., Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. Б. Б., в качеството й на кмет на [населено място], срещу Решение по О. № 13-6/2004 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Добив на строителни материали от находище "Долна Махала", [община].
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

Особено мнение: