Ново Р/О: Ново Р/О, 824 / 25.1.2007


РЕШЕНИЕ

2911
София, 20.03.2006

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесети декември две хиляди и пета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ДИАНА ДОБРЕВА
при секретар Анелия Станкова
и с участието
на прокурора Николай Николов
изслуша докладваното
от председателяМИЛКА ПАНЧЕВА
по адм. дело 1329/2005. Document Link Icon


Производството е по чл.12 от Закон за Върховния административен съд (ЗВАС).
Образувано е по жалби на: Сдружение "Земя за винаги", Ю. Ю. П. С., И. А. В., С. А. К., П. П. Троянски, "Инфоекоклуб за здравословна околна среда", Д. П. П., П. К. К. и Ян Х. срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 18-8/ 2004 г., с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на А. "Б." на площадка "Б." при ядрена технология тип А-леко-водна ядрена технология, базирана на използването на обогатен уран по изотоп 235 U като гориво и на вода под налягане като забавител и топлоносител при максимална електрическа мощност на реакторите 2000 МW. В пространни оплаквания изтъкват доводите си за незаконосъобразност на акта. Има непълноти в ДОВОС, не е направен анализ на въздействието на реакторите. Молят обжалваното решение да бъде отменено.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез пълномощник оспорва жалбите и моли да бъдат оставени без уважение. Представя писмена защита.
Заинтересованата страна - Национална електрическа компания ЕАД, не е изразила становище по съществото на спора.
Представителят на Върховна административна прокуратура счита жалбите за неоснователни, а обжалваното Решение на министъра на околната среда и водите за законосъобразно. Налице е обоснованост на акта, произтичащо от неговото мотивиране с доклада за О.. Решението съответства на изискванията на чл.99, ал.3 и 4 от ЗООС, касаещи неговата мотивираност, а като цяло и на останалите точки на посочената алинея. Сочените от жалбоподателите нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон са необосновани, предвид доказателствения материал по делото.
Върховният административен съд прецени събраните по делото доказателства, обсъди становищата на страните по делото и намира разглежданите жалби за процесуално допустими, а по същество за неоснователни по следните съображения:
Атакуваното Решение № 18-8/2004 г. на министъра на околната среда и водите е издадено на основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Актът касае инвестиционно предложение, попадащо в хипотезата на чл.92, т.2 от ЗООС, в която задължително се изготвя О. при инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда, съгласно приложение № 1 към чл.2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.
Върховният административен съд счита оплакванията на жалбоподателите за допуснати от органа съществени процесуални нарушения на процедурата по изготвяне на О. за неоснователни.
В чл.94 , ал.1 от ЗООС е уредена компетентността на органите, задължени за вземане на решение по О. по чл. 81, ал. 1, т. 2, като съгласно т.1 от нормата, това е министърът на околната среда и водите - за инвестиционните предложения по чл. 92, т. 1 съобразно критериите за компетентност по приложение № 1, а също и по чл. 92, т.2, какъвто е настоящия случай.
Обжалваното решение е издадено в предвидената от закона форма и съдържа всички необходими реквизити, опоменати в чл.99, ал.3 от ЗООС, а именно: 1.наименованието на органа, който го издава; 2.името на възложителя, местожителството/седалището; 3.правните и фактическите основания за постановяване на решението; 4.мотиви; 5. разпоредителна част; 6. условия за изпълнение, в това число мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда, срокове за изпълнение, където е необходимо; 7.органа и срока, в който може да се обжалва; 8.отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението; 9. дата на издаване и подпис.
Административният орган се е съобразил с обстоятелството, че инвестиционното намерение за изграждане на А. е от категорията обекти, включени в Приложение № 1 от ЗООС. Разполагането му в близост до границата с Република Румъния предпоставя спазването на изисквания на Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.
Инвеститор на обекта е [фирма] (Н.), конституирана като заинтересована страна по делото.
Според чл. 95, ал.1 от ЗООС, (в редакцията към момента на издаване на обжалвания акт - ДВ, бр. 91 от 2002 г.), инвеститорът на инвестиционното предложение информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го обявява писмено и осигурява изработване на задание за обхват на О.. В изпълнение на това задължение, на 20.08.20003 г. [фирма] е внесъл в МОСВ писмо, в което го информира за инвестиционното предложение за строителство на А. на територията на [община] и задание за обхвата на О.. Допълнително са представени и доказателства за разгласяване на това инвестиционно предложение сред засегнатото население и в средствата за масова информация.
В ДВ бр.25 от 18.03.2003 г. е публикувана Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, за строителство, дейности и технологии (Наредбата), като в Глава осма от същата е уредена подробно процедурата за О. в трансграничен контекст. Според чл.23 от същата, оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията на ЗООС, на наредбата и на Конвенцията за оценка на въздействие върху околната среда в трансграничен контекст, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от 10 септември 1997 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 89 от 1999 г.), освен ако международен договор между Република България и засегната държава или държави предвижда друго.
Последователността за извършване на тази О. е уредена в чл.25 и включва:
1.уведомяване на компетентните органи и засегнатата общественост по глава втора;
2.при решение за необходимост от О. за предложение с потенциално трансгранично въздействие министърът на околната среда и водите уведомява засегнатата държава или държави за своето решение и определя срок за отговор дали съответната (засегнатата) държава ще участва в процедурата; към уведомлението се прилага описание на инвестиционното предложение и наличната информация (която не представлява тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация) за евентуално трансгранично въздействие върху околната среда, както и информация за характера на решението, което се предполага, че ще бъде взето
а) при отрицателен отговор от страна на засегнатата държава по-нататъшната процедура следва изцяло последователността по чл. 2, ал. 1;
б) при положителен отговор от страна на засегнатата държава и заявяване нейното желание за участие в процедурата по-нататъшната последователност на процедурата по чл. 2 се видоизменя и приспособява с оглед отчитане на трансграничните аспекти;
3.консултации между двете държави относно процедурата по О.;
4.определяне обхвата, съдържанието и формата на доклада за О.;
5.изготвяне на доклад за О., а инвеститорът е длъжен да представи на компетентния орган допълнително копие от доклада, превод на целия или на част от него, ако това е договорено между компетентните органи на двете държави, както и превод на нетехническото резюме;
6.оценяване качеството на доклада, като се отделя особено внимание на трансграничните въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване и ограничаване;
7.изпращане на доклада за О. и на нетехническото резюме в превод на компетентния орган на засегнатата държава и предоставяне възможност за провеждане на консултации по въпроси от взаимен интерес;
8.предоставянето на инвеститора на постъпилата документация от проведените консултации;
9.обществено обсъждане на доклада за О. с възможност за пряко участие на представители на компетентния орган на засегнатата държава и нейната общественост;
10.вземане на решение по О. с отчитане на забележките и предложенията, направени от засегнатата държава, участваща в процедурата по О.;
11.обявяване на решението по О. в Република България и съобщаване на решението на засегнатата държава;
12.контрол на изпълнението на решението.
Компетентният орган от българска страна - МОСВ, е уведомило компетентния орган от румънска страна - Министерство на земеделието, горите, водите и околната среда, за постъпилото инвестиционно предложение за изграждане на А. "Б.", представителите на Република Румъния са изразили желание за участие в процедурата и между двете страни е разменена информация. На поставените от румънска страна въпроси са изготвени съответните отговори от инвеститора и предоставени по дипломатически път. Не се оспорва от румънска страна получаването в препис на английски език на всички документи, необходими за пълното запознаване с разглежданото предложение. Видно от данните по делото, проведена е среща за обществено обсъждане на с участие на населението на пограничния район в Република Румъния на 08.09.2004 г. Направените бележки от румънските представители, са взети предвид и отразени в проекта за решение. Проведени са и други пет срещи за обществено обсъждане на проекта да доклад по О. на територията на страната, в които са участвали и част от жалбоподателите по делото. Всички протоколи от тези срещи, както и представени в писмен вид предложения и мнения на участниците, са изпратени от инвеститора до административния орган с писмо изх.№ 04-21-40/11.05.2004 г.
При тези данни по делото, съдът намира за безспорно съблюдаването от българската държава на международните изисквания при изготвяне на процесния доклад по О., съобразяване с правата на граничещата с България държава Румъния и защитата интересите на населението от двата погранични района, намиращо се в близост до предвижданото строителство на А."Б.". Не се налага изрично уведомяване на други държави за започване на процедурата по изготвяне на О. във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на А. "Б.", тъй като не се засягат пряко границите и интересите на друга европейска държава. Няма пречка обаче, граждани на други държави в Европа да проявят интерес към процесното инвестиционно предложение, както жалбоподателят Ян Х..
В Протокол № 8, изготвен на 11.11.2004 г. за заседанието на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ, е отразено Решение № І-8/2004 г., с което на основание чл.99, ал.2 от ЗООС и чл.19, ал.1 от Наредбата, В. предлага на министъра на околната среда и водите да одобри осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на А. "Б." на площадка "Б." при ядрена технология тип А-леко-водна ядрена технология, базирана на използването на обогатен уран по изотоп 235 U като гориво и на вода под налягане като забавител и топлоносител при максимална електрическа мощност на реакторите 2000 МW.
В качеството на компетентен орган по чл.99, ал.2 от ЗООС, министърът на околната среда и водите на 22.11.2004 г. е издал процесното Решение по оценка въздействието върху околната среда № 18-8/2004 г. като е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на А. "Б." на площадка "Б." при ядрена технология тип А-леко-водна ядрена технология, базирана на използването на обогатен уран по изотоп 235 U като гориво и на вода под налягане като забавител и топлоносител при максимална електрическа мощност на реакторите 2000 МW с отразените в него мотиви и условия.
Административният орган е спазил разпоредбата на чл.99, ал.4 от ЗООС, в срок 7 дни от постановяване на решението да го предостави на инвеститора на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 и да го оповести чрез централните средства за масово осведомяване.
Съдът, въз основа на събраните по делото писмени доказателства и по изложените по-горе съображения намира, че при изготвянето на процесното решение № 18-8/2004 г. на МОСВ не са допуснати съществени нарушения на нормативните изисквания.
Не съставлява съществено нарушение на процесуалните норми обстоятелството, че в колектива, изготвил доклада по О., са участвали експерти, които не са били регистрирани в публичния регистър при МОСВ. Съгласно чл. 83, ал1 от ЗООС, оценките по чл. 81, ал. 1 се възлагат на регистрирани експерти - български и чуждестранни физически лица, които трябва да декларират, че не са лично заинтересувани от реализацията и прилагането на плановете, програмите или на инвестиционните предложения. В конкретния случай са налице такива декларации на ангажираните с работата експерти. Участието на консултанти, които при необходимост да съдействат в работата на експертите, не е в противоречие с разпоредбата на чл.83, ал.1 от ЗООС, тъй като данните по доклада са обработени и обобщени в цялост от лицензираните експерти, които носят и съответната отговорност за съдържанието на доклада.
Съдът счита за неоснователни подробно развитите оплаквания, свързани с качеството на залегналите констатации на експертите и за непълнота на доклада по О..
Изготвените материали касаят инвестиционното намерение за строителство на А. в най-ранния етап от развитието на процеса, т.е.фазата на проучване. Съдът намира, че одобреният доклад за О. съдържа данни по отношение всички законови изисквания, залегнали в чл.96, ал.1 от ЗООС. Качеството на доклада е оценено положително.
Съдът не възприема твърденията на жалбоподателите за непълнота на доклада, водеща до необоснованост на решението, тъй като се съдържали предположения и разработване на някои от анализите във варианти. Това обективно се налага от фазата, в която се намира процеса и възможността за използване в бъдеще на различен тип реактори.
В т.1 от мотиви на атакуваното Решение е отразено, че "в представения доклад е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от строителството и експлоатацията на А."Б." при различни видове технологии. Заключението на експертите по О. е, че с реализацията на обекта и при нормална експлоатация не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда и населението в района, включително в трансграничен аспект.
Министърът на околната среда и водите е издал процесното Решение № 18-8/2004 г., като в същото изрично са поставени условия за всяка една от предстоящите фази на цялостния процес, а именно: І. За фазата на проектиране; ІІ По време на строителството; ІІІ Преди въвеждане и по време на експлоатацията. Тези условия вменяват на инвеститора задължения за изпълнение през всеки етап от процеса, с цел гарантиране опазването на околната среда и здравето на населението. В т.17 са отразени конкретни задания, в зависимост от избрания тип реакторна система, именно: решения относно третиране на Р., в т.ч. да се разработи технология за преработване на твърди Р. и относно отработеното ядрено гориво.
С разпоредбата на чл.22, ал.1 от Наредбата, приета с ПМС № 59/2003 г., се регламентира правомощието на компетентните органи да осъществяват пълен контрол по изпълнението на условията от решението по О. във всеки един последващ момент.
При тези данни по делото, Върховинят административен съд намира, че атакуваното решение е законосъобразно, постановено от компетентен орган в съответната писмена форма, съдържаща необходимите реквизити, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с материалноправните норми. Не са налице основанията по чл.12 от ЗВАС за отмяна на обжалвания акт и като неоснователните, процесните жалби следва да бъдат отхвърлени.
Водим от горното и на основание чл.28 от ЗВАС във връзка с чл.42, ал.1 от З. и чл.12 от ЗВАС, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ като неоснователни жалбите на: Сдружение "Земя за винаги", Ю. Ю. П. С., И. А. В., С. А. К., П. П. Троянски, "Инфоекоклуб за здравословна околна среда", Д. П. П., П. К. К. и Ян Х. срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 18-8/ 2004 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на А. "Б." на площадка "Б." при ядрена технология тип А-леко-водна ядрена технология, базирана на използването на обогатен уран по изотоп 235 U като гориво и на вода под налягане като забавител и топлоносител при максимална електрическа мощност на реакторите 2000 МW.
Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.
Особено мнение: