Предишно Р/О: Предишно Р/О, 7641 / 10.7.2006


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10724
София, 01.11.2006

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА
СЛАВКА НАЙДЕНОВА
ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаСЛАВКА НАЙДЕНОВА
по адм. дело 7988/2006. Document Link Icon


Производството по делото е образувано пред 5-членен състав на Върховния административен съд по реда на чл. 213, б. "а" ГПК, по частна жалба на [фирма] със седалище и адрес в [населено място], Софийска област, срещу определение № 7641 от 10.07.2006 г., по адм. д. № 2/2006 г. на Върховния административен съд, тричленен състав на V то отделение, с което жалбата на дружеството срещу непроизнасяне в срок с решение по оценка на въздействието върху околната среда, е оставена без разглеждане и производството по делото прекратено. Развиват се оплаквания за незаконосъобразност и се иска определението да се отмени и делото се върне на тричленния състав за разглеждане на жалбата на дружеството.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 214, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
По реда на чл. 215, ал. 1 ГПК е постъпило възражение от председателя на общинския съвет [населено място], с което изразява становище, че частната жалба е неоснователна и се иска обжалваното определение да се остави в сила.
Разгледана по същество частната жалба е основателна.
За да остави жалбата без разглеждане и прекрати производството по делото, тричленният състав приел, че не е налице административен акт, поради което не е налице предмет на образуваното административно производство.
Определението е незаконосъобразно. Неправилно е прието от тричленния състав, че непроизнасянето на министъра на околната среда в тримесечния срок не може да обоснове мълчалив отказ, тъй като същият директно не накърнява интереса на дружеството /частния жалбоподател/ от реализацията на инвестиционното предложение по един бъдещ концесионен договор. В конкретния случай частният жалбоподател е отправил искане за оценка на въздействието на околната среда с оглед инвестиционно предложение "добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ "К."", като изгради край [населено място] инсталация за производство на злато. Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, оценка на въздействието на околната среда задължително се извършва на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложение № 1. Текстът е с императивен характер. Процесното инвестиционното предложение попада в т. 7, б. "а" от приложение № 1 към чл. 92, ал. 1, т. 1 ЗООС, поради което министърът е задължен да се произнесе относно искането за извършване оценка на околната среда, с оглед инвестиционното предложение. След като не се е произнесъл като компетентен орган съгласно чл. 94, ал. 1, т. 1 ЗООС до изтичането на тримесечния срок по чл. 99, ал. 2 ЗООС, е налице мълчалив отказ, поради което жалбата е процесуално допустима и тричленният състав е следвало да се произнесе по съществото на спора дали е законосъобразен обжалвания пред него мълчалив отказ. Необосновани са изводите на тричленния състав, че след като презумцията за наличие на мълчалив отказ не е уредена в ЗООС, не се прилага общия закон - З. по този въпрос. Специалният закон /ЗООС/ е уредил въпросът относно срокът за произнасяне с решение по инвестиционно предложение и моментът на началото на същия, компетентният орган, както и обжалването на издадените решения за О., като чл. 99, ал. 6 ЗООС е предвидил обжалването да е по реда на З. и ЗВАС. С оглед на това за неуредените случаи, а именно налице ли е мълчалив отказ, се прилагат общите разпоредби, в случая по препратка на чл. 11 ЗВАС се прилага разпоредбата на чл. 14 З.. Като е приел, че не е налице мълчалив отказ като предмет на съдебното обжалване, тричленният състав е постановил незаконосъобразно определение, което следва да се отмени и делото се върне на същия състав за продължаване съдопроизводствените действия по жалбата с произнасяне на съдебен акт по съществото на спора.
Водим от горното Върховният административен съд, вд настоящия 5-членен състав, на основание чл. 217 ГПК


ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ определение № 7641 от 10.07.2006 г., по адм. д. № 2/2006 г. на Върховния административен съд, тричленен състав на V то отделение.
ВРЪЩА делото на тричленния състав на V то отделение на Върховния административен съд, за продължаване съдопроизводствените действия по жалбата на [фирма] със седалище и адрес в [населено място], Софийска област срещу мълчаливия отказ на министъра на околната среда и водите за вземане на решение по оценка на въздействието на околната среда на инвестиционно предложение "Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ "К."".

Особено мнение: