РЕШЕНИЕ

11601
София, 22.11.2006

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Маруся Миндилева
изслуша докладваното
от съдиятаТАНЯ РАДКОВА
по адм. дело 5846/2006. Document Link Icon


Производството е по чл. 33 и следващите ЗВАС.
Образувано е по касационна жалба на РИОСВ-Р. чрез процесуалния й представител срещу решение № 399/17.05.2006 г. по адм. д. № 299/2006 г. по описа на Русенския окръжен съд. Счита обжалваното решение за неправилно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон- отменителни основания по чл. 218б, ал. 1, б "в" ГПК. Претендира от съда отмяната му и постановяване на друго по съществото на спора.
Ответникът по касационната жалба З. "Я." [населено място], област Р. не взема становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за недопустимост на обжалвания съдебен акт.
Касационната жалба е подадена в срок.
За да се произнесе по касационната жалба, настоящият съдебен състав взе пред вид следното:
Първоинстанционният съд е бил сезиран от З. "Я." [населено място] срещу протокол № ХМ-17/2006 г. на РИОСВ -Р. в частта му, с която се дава предписание жалбоподателят да спазва разпоредбите на чл. 12 от Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване. За да отмени обжалваното предписание, съдът е приел, че същото е индивидуален административен акт, който е незаконосъобразен като немотивиран и при липса на фактически и правни основания.
Касационната инстанция е длъжна служебно да провери валидността и допустимостта на обжалваното решение с оглед спазването на абсолютните процесуални предпоставки за правото на жалба. Наличието на годен за обжалване индивидуален административен акт е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните такива. В случая обжалваното предписание не представлява индивидуален административен акт при следните съображения:
Констативният протокол, съдържащ процесното предписание, е издаден на основание чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ в производство по извършване на текущ контрол. В това производство се изготвят протоколи, в които се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им. Съгласно чл. 156, т. 2 ЗООС се осъществява последващ контрол за проследяване изпълнението на предписанията, дадени на контролираното лице по време на текущия контрол. При неизпълнение на предписанията по чл. 155 ЗООС от контролираното лице се носи аднимистративно-наказателна отговорност според чл. 166, т. 3 ЗООС. Разпоредбата на чл. 157 ЗООС постановява, че съставянето на актове за извършени административни нарушения и издаването на наказателни постановления са част от текущия и последващия контрол. Пред вид това констативният протокол е част от процедурата на текущия или последващия контрол и не е крайният, завършващ акт. Всички актове, предходащи крайния, завършващ акт не подлежат на самостоятелно обжалване. На този извод сочи и самата разпоредба на чл. 166, т. 3 ЗООС, която изрично изключва констативните протоколи от кръга на индивидуалните административни актове.
Пред вид изложеното липсата на положителна процесуална предпоставка -наличие на годен за обжалване административен акт -препятства разглеждането на спора по същество. Налице е начална липса на право на жалба поради липсата на положителна процесуална предпоставка за разглеждането й. След като съдът се е произнесъл, решавайки по същество въпроса за законосъобразността на обжалваните предписания, материализирани в констативния протокол, с краен съдебен акт, той е постановил едно недопустимо решение, което следва да бъде обезсилено.
На основание чл. 218ж ГПК във връзка с чл. 209, ал. 1 предложение, І-во и чл. 40 и чл.11 от ЗВАС производството ще следва да бъде прекратено.
Воден от горното, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 399/17.05.2006 г. по адм. д. № 299/2006 г. по описа на Русенския окръжен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението е окончателно.Особено мнение: