ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5271
София, 29.05.2007

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ РАДКОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаТАНЯ РАДКОВА
по адм. дело 11915/2006. Document Link Icon


Производството по делото е образувано по жалба на "Национално движение Е.", Екосдружение "К.", Екосдружение "Б.", Сдружение "Екозащита-Ч.", Екосдружение "В.-Надежда", Сдружение "Нови хан-европейско селище", Инициативен комитет [населено място] чрез техните представители и И. Й., от [населено място] срещу мълчалив отказ на министъра на околната среда и водите. Претендират отмяна му.
Ответникът по жалбата- министърът на околната среда и водите чрез своя пълномощник счита жалбата за недопустима и алтернативно- за неснователна.
За да се произнесе, настоящият съдъбен състав взе пред вид следното:
С искане от 25.08.2006 г. посочените сдружения са настояли пред министъра на околната среда и водите да спре процедурата по издаване на Комплексно разрешително на Металургичен комбинат [фирма] , като се приложи чл. 123, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не се издаде Комплексно разрешително. Поради непроизнасянето на министъра на околната среда и водите обжалват отказа му за намеса на основание чл. 123, ал. 4 и чл. 158, т. 3 ЗООС.
Настоящият съдебен състав намира жалбата за процесуално недопустима при следните съображения:
С издаването на комплекно разрешително се цели изграждането и експлоатацията на нови или експлоатацията на действащи инсталации и съоражения. Процедурата е регламентира в ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Съгласро разпоредбата на чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредбата стартиралата процедура по издаване на комплекно разрешително може да приключи с издаването на такова или респективно с отказ за издаване съгласно чл. 123, ал. 4 ЗООС. В нормативната уредба няма регламентация за спиране на процедура по издаване на комплексно разрешително. Нормативните новели предвиждат възможност за обжалване от заинтересованите лица на решение за издаване или изменение на комплекно разрешително- чл. 127, ал. 3 ЗООС. Ако жалбоподателите са засегнати от положително решение на административния орган, то те биха били заинтересовани да го обжалват. Отказът за издаване пък би могъл да се обжалва единствено от заявителя, чието искане не е удовтлетворено. Искане за спиране на процедура за издаване на комплексно разрешително и искане за неиздаване на такова не е предвидено в нормативната уредба. В този аспект следва да се има пред вид, че не всяко бездействие на администрацията е мълчалив отказ по смисъла на закона. Мълчалив отказ е налице само тогава, когато искането до административния орган се отнася до издаване на индивидуален административен акт, т.е. когато органът има задължение да се произнесе по направеното искане, тъй като само тогава се засягат правата на заинтересованата от издаването му страна. Задължението и правомощието на административния орган трябва да е нормативно предвидено, тоест искането за издаване на претендирания административен акт следва също да е допустимо съгласно нормативна новела. В случая искането за спиране на процедурата за издаване на комлексно разрешително чрез прилагане разпоредбата на чл. 123, ал. 4 ЗООС не почива на нормативно разрешение. При отсъствието на надлежно направено искане, административният орган няма задължение да се произнесе, така че мълчанието му не се приравнява на отказ за издаване на административния акт, посочен от жалбоподателите. Жалбата няма годен за обжалване предмет, поради което следва да се остави без разглеждане. Що се касае до посочената в жалбата претенция за прилагане от ответника на разпоредбата на чл. 158, т. 3 ЗООС, то този текст е неотносим към процедурата за издаване на комплексни разрешителни, тъй като има пред вид налагането на принудителни административни мерки с оглед опазаването на околната среда.
Воден от горното, Върховният административен съд, пето отделение


РЕШИ:

ОТМЕНЯВА определението за даване ход по същество, постановено в открито заседание на 14.03.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Национално движение Е.", Екосдружение "К.", Екосдружение "Б.", Сдружение "Екозащита-Ч.", Екосдружение "В.-Надежда", Сдружение "Нови хан-европейско селище", Инициативен комитет [населено място] чрез техните представители и И. Й., от [населено място] срещу мълчалив отказ на министъра на околната среда и водите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 11915/2006 г. по описа на Върховния административен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.Особено мнение: