ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8174
София, 27.08.2007

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора Николай Николов
изслуша докладваното
от съдиятаИВАН РАДЕНКОВ
по адм. дело 1184/2007. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Кмета на [община] срещу Решение №33-ПР/2006 г. на Министъра на околната среда и водите за извършване оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилен комплекс за унищожаване на на луминисцентни лампи и други живак-съдържащи отпадъци. Изложени са мотиви за незаконосъобразност на оспорения административен акт, с оглед на което се иска неговата отмяна.
Ответникът - министъра на околната среда и водите, не ангажира становище по жалбата.
Заинтересованата страна – [фирма], редовно призована, представител не се явява и не е ангажирано становище по жалбата.
Заинтересованата страна – [фирма], редовно призована, представител не се явява и не е ангажирано становище по жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за недопустимост на подадената жалба, поради липса на правен интерес.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, в срока за произнасяне намира, че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:
С оспореният административен акт, на основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) е разпоредено извършването на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилен комплекс за унищожаване на на луминисцентни лампи и други живак-съдържащи отпадъци.
Процедурата по преценка на необходимостта за извършване на О. на инвестиционни предложения е регламентирана в чл. 93 от ЗООС и НУРИОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
Откриването на производството започва с подаване на искане за такава преценка от инвеститора. Съгласно чл. 7, ал. 1 от НУРИОВОС, компетентният орган по чл. 6 преценява необходимостта от извършване на О., като определя степента на значимост на въздействието върху околната среда и в срок до един месец от внасяне на искането се произнася с решение по необходимостта от извършване на О.. Когато се приеме, че е необходимо извършването на О., започва следваща процедура по изготвяне на доклад по О., ако ли не, решението е крайният акт, с който завършва производството по чл. 93 от ЗООС. В закона не е посочен ред за обжалването на решението по чл. 93, ал. 5 ЗООС. С разпоредбата на чл. 99, ал. 6 от ЗООС е предвидена изричната възможност заинтересованите лица да обжалват решенията по О. по реда на АПК. В конкретния случай заинтересовани лица са [фирма], в качеството му на възложител на проекта и [фирма], собственик на имота, в който ще бъде поставена инсталацията за унищожаване на на луминисцентни лампи и други живак-съдържащи отпадъци.
Оспореното решение не съдържа разпореждане, което води или би могло да доведе до промени в правната сфера на жалбоподателя – [община], а обективира волята на компетентния административен орган, по повод осъществяване на дейността му, при прилагане на закона и в негово изпълнение.
Решението не съдържа диспозитив, който да обременява правната сфера на [община], поради което липсва интерес от самостоятелното му обжалване.
Правният интерес, като процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно, е основан на прякото и непосредствено въздействие на обжалвания административен акт в правната сфера на съответния субект - негов адресат.
Липсата на правен интерес от своя страна налага извод за недопустимост на търсената съдебна защита, с оглед на което жалбата на Кмета на [община] следва да бъде оставена без разглеждане и от друга страна обуславя прекратяване на производството по делото.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 16.04.2007 г., постановено по адм. дело №1184/2007 г. по описа на Върховния административен съд за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на [община] срещу Решение №33-ПР/2006 г. на Министъра на околната среда и водите за извършване оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилен комплекс за унищожаване на на луминисцентни лампи и други живак-съдържащи отпадъци.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1184/2007 г. по описа на Върховния административен съд.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав, в 7-дневен срок от съобщението до страните.

Особено мнение: