Предишно Р/О: Предишно Р/О, 4453 / 07.5.2007


РЕШЕНИЕ

9246
София, 05.10.2007

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕНЕТА МАРКОВСКА
ЧЛЕНОВЕ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
АННА ДИМИТРОВА
РУМЯНА МОНОВА
при секретар Благовеста Първанова
и с участието
на прокурора Николай Чирипов
изслуша докладваното
от съдиятаАННА ДИМИТРОВА
по адм. дело 5523/2007. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационни жалби, подадени от Министерски съвет /МС/ и министъра на околната среда и водите срещу решение №4453/07.05.2007 г. по ахд №882/2007 г. на тричленен състав на Върховен административен съд, четвърто отделение, с което е отменено решение № 904/28.12.2006 г. на МС на Република България, обнародвано в Държавен вестник бр.4/16.01.2007 г. и е върната преписката на МС за решаване на спора по същество при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на Закона за подземните богатства /З./, дадени в мотивите на решението. Касаторите поддържат в касационните жалби, а вторият касатор - и в съдебно заседание чрез процесуален представител, че обжалваното решение е неправилно като необосновано, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени съдопроизводствени нарушения, искат отмяната му, отхвърляне на жалбите срещу решението на МС и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответниците по касационна жалба - [фирма], Л. и [фирма], [населено място], чрез процесуалните си представители, искат оставяне в сила на решението.
Представителят на на Върховната административна прокуратура дава мнение за неоснователност на касационните жалби.
Върховният административен съд, първа колегия, петчленен състав, като взе предвид доводите в жалбите и прецени обжалваното решение, съобразно чл. 218 АПК, намира касационните жалби за процесуално допустими, като подадени в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от надлежни страни. Разгледани по същество са неоснователни.
За да постанови обжалваното решение, тричленният състав на ВАС, е приел, че решение № 904/28.12.2006 г. на МС , с което на основание чл.44, ал.1 З. вр. чл.50, т.2 З. е прекратен конкурса за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Г.", разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и е разпоредено министърът на околната среда и водите да предприеме необходимите действия за подготовка и организиране на нов конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Г.", е незаконосъобразно. Съдът е посочил, че в цитираните в решението законови норми не се съдържа възможност за прекратяване на проведен вече конкурс / какъвто е в настоящия случай/ и единственото предвидено в закона правомощие на МС е да предостави разрешение за търсене и проучване при условията на обвързана компетентност. Предвид изложеното решението е материалноправно незаконосъобразно, следва да се отмени и преписката да се върне на МС за ново произнасяне с оглед разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК.
Решението е обосновано и материалноправно законосъобразно. Видно от цитираното в решението правно основание - чл.50, т.2 З. М. съвет в случаите на проведен конкурс действа при обвързана компетентност и единственото му правомощие е да издаде разрешение за търсене и/или проучване на избрания за спечелил конкурса кандидат по чл. 49, ал.3 З. и да упълномощи министър или ръководител на ведомоство да сключи договор. В закона не е предвидена взъможност за прекратяване на проведения конкурс и обявяване на нов без избиране на спечелил конкурса, видно от разпоредбата на чл.49 З.. Констатираната материалноправна незаконосъобразност е достатъчно основание за отмяна на атакуваното решение и връщане на преписката на компетентния орган съгласно чл.173, ал.2 от АПК, тъй като естетството на акта не позволява решаване на спора по същество от съда. Констатациите на съда за порок в процедурата, свързан с неприлагане от комисията на разпоредбата на чл.49, ал.1 от З., която я задължава да класира кандидатите, кореспондират с доказателствата по делото и съдържанието на цитираната норма. В този смисъл решението е правилно и досежно дадените задължителни указания за отстраняване на порочното действие в процедурата. Оплакването за допуснати съществени съдопроизводствени нарушения от страна на тричленния състав е неконкретизирано и неоснователно.
Решението е правилно и следва да бъде оставено в сила на основание чл.221, ал.2 от АПК. С оглед изхода на делото няма възможност за присъждане на претендираните от касаторите юрисконсултски възнаграждения.
Водим от изложеното, Върховният административен съд, първа колегия, петчленен съставРЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №4453/07.05.2007 г. по ахд №882/2007 г. на тричленен състав на Върховен административен съд, четвърто отделение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение: