РЕШЕНИЕ

1915
София, 19.02.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора Мария Бегъмова
изслуша докладваното
от съдиятаИВАН РАДЕНКОВ
по адм. дело 11021/2007. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на „Сдружение за опазване на дивата природа” [населено място] срещу решение №664/16.07.2007 г. постановено по адм. дело №204/2007 г. на Окръжен съд – Варна, с което е отхвърлена жалбата му против Решение по оценка на въздействието на околната среда №3-2/101/ от 23.06.2005 г. на Директора на РИОСВ – В. за одобряване на инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк в имоти №№113027, 113028 и 046001 в землището на [населено място] и в имоти №№409, 410, 411, 504, 505, 508, 510, 512, 517, 519, 168, 000089, 234, 258, 260, 240, 241, 246, и 258 в землището на [населено място], общ.К., с инвеститор [фирма] [населено място]. Излагат се съображения, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на обжалваното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав, алтернативно - произнасяне по същество, като оспореният административен акт бъде отменен.
Ответникът – Директора на РИОСВ – В., редовно призован, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по жалбата.
Заинтересованата страна, [фирма], редовно призована, представител не се явява и не е ангажирано становище по жалбата.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд като прецени събраните по делото писмени доказателства, обсъди становищата на страните, намира жалбата за подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна, с оглед на което е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
С обжалваното решение Окръжен съд - Варна е отхвърлил като неоснователна жалбата на „Сдружение за опазване на дивата природа” [населено място] против Решение по оценка на въздействието на околната среда №3-2/101/ от 23.06.2005 г. на Директора на РИОСВ – В. за одобряване на инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк в имоти №№113027, 113028 и 046001 в землището на [населено място] и в имоти №№409, 410, 411, 504, 505, 508, 510, 512, 517, 519, 168, 000089, 234, 258, 260, 240, 241, 246, и 258 в землището на [населено място], общ.К., с инвеститор [фирма]. За да постанови този резултат първоинстанционният съд е приел, че административният орган е постановил обжалваното решение при спазване на законоустановената процедура по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и форма, при съблюдаване нормите на материалния закон. Изложил е съображения, че преценката на целесъобразността на одобрената оценка е изцяло в прерогативите на РИОСВ – В. и същата не подлежи на съдебен контрол. Крайният извод на съда е, че обжалваното решение на директора на РИОСВ е законосъобразно.
Върховният административен съд, състав на пето отделение счита, че при постановяването на решението си съдът е преценил правилно представените по делото доказателства, направените от него изводи съответстват на установената фактическа обстановка и не противоречат на материалния закон.
Процедурата по преценка на необходимостта за извършване на О. на инвестиционни предложения е регламентирана в чл. 93 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. Откриването на производството започва с подаване на искане за такава преценка от инвеститора. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата компетентният орган по чл. 6 преценява необходимостта от извършване на О., като определя степента на значимост на въздействието върху околната среда и в срок до един месец от внасяне на искането се произнася с решение по необходимостта от извършване на О..
С решението на Директора на РИОСВ - В. е прието, че реализацията на обекта предмет на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху околната среда, при изпълнение на предложените мерки в доклада; няма да доведе до нарушения на екосистемното равновесие и до шумово замърсяване на околната среда и е в съответствие с Енергийната стратегия и поетите от Република България ангажименти по Протокола от К. за ограничаване на парниковия ефект и изменение на климата.
С разпоредбата на чл. 93, ал. 3 от ЗООС, законодателят изрично е вменил на административния орган при преценката по чл. 93 от ЗООС да се произнесе с мотивирано решение. Както правилно е прието от първоинстанционния съд, административният орган е изложил подробни мотиви относно изпълнението на критериите по чл. 93, ал. 4 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, с оглед конкретните условия на инвестиционното предложение. От събраните по делото доказателства е установено по категоричен начин изпълнението на процедурата по чл. 97 от ЗООС, по силата на която, след положителна оценка от компетентния орган на доклада по О., инвеститорът е задължен да организира съвместно с определените от административния орган засегнати общини, кметства и райони, обществено обсъждане на доклада по О..
Няма спор по делото, че [фирма], като възложител на проучванията за изготвяне на О., е спазил разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от ЗООС - да представи на компетентния орган в срок до 7 дни след обсъждането по чл. 97 резултатите от него, включително становищата и протокола от неговото провеждане, които да бъдат съобразени от органа при вземане на решение, с цел отчитане резултатите от обсъждането - чл. 99, ал. 2 от ЗООС.
Настоящият състав счита за неоснователно възражението на жалбоподателя, за неотчитане от първоинстанционния съд на обстоятелството, че имотите предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на защитени зони от Националната екологична мрежа и не е обсъдил законовата регламентация на защитените зони и значението им. Съдът осъществява контрол за законосъобразност - спазена ли е процедурата по изготвянето и приемането визирана в ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. Решението не е постановено в нарушение на материалния закон. Съдът е изследвал приложимите правни норми към момента на издаване на решението, като е съпоставил относимите към спора доказателства с тях и е извел обосновани правни изводи.
Неоснователни са и твърденията за съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като неправилно съдът е отменил определението си за допускане експертиза по делото. Съдът в решението си е изложил подробни мотиви защо е заличил допуснатата съдебно-техническа експертиза – задачите на експертизата касаят въпроси от компетентността на административния орган, а не на съда. Този извод се споделя и от настоящата инстанция. Становищата на изготвилите доклада не могат да бъдат подменяни със заключение на вещи лица, чиято преценка би могла да е различна от съдържащата се в доклада.
Неоснователно е и възражението за необоснованост на обжалваното решение. Съдът е анализирал събраните по делото писмени доказателства и изградил правните си изводи логично и последователно, проследявайки цялата процедура по възлагане, изготвяне и ободряване на решението по О., съобразно релевантните правни норми.
По изложените съображения, Върховният административен съд, състав на пето отделение счита, че не са налице касационните основания за отмяна на обжалваното решение. Същото е постановено при спазване на процесуалните правила и в съответствие с материалния закон.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2, предложение 1-во АПК, Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №664/16.07.2007 г. постановено по адм. дело №204/2007 г. на Окръжен съд – Варна.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: