РЕШЕНИЕ

11514
София, 03.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Илиана Иванова
и с участието
на прокурора Чавдар Симеонов
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
по адм. дело 3221/2008. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалби на кмета на [община] и [фирма], [населено място] против решение № 1-1/2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от министъра на околната среда и водите, в частта му, с която е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала „С.” за участък М5 от км 422+800 до км 429+600.
Кметът на [община] навежда доводи, че оспореното решение е постановено в противоречие с материалноправните норми на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като неправилно административния орган е избрал „кафявия вариант” за осъществяване на инвестиционното предложение в обжалвания участък, тъй като с него два отделни района от общината и най-големите села, остават без алтернативен първокласен на магистралата път до общинския център и същевременно се затварят съществуващите подходи към селата Левуново, Д., Ново Д. и Склаве. С приетият от административния орган вариант магистралата ще премине през жилищната зона на [населено място], ще бъде засегнат пояс І от санитарно охранителната зона на водоизточници на минерални води от находище „Левуново” и ще се доближи в максимална степен до главния водоизточник (МС-3) на минералната вода от същото находище, което е публична държавна собственост съобразно т. 40 от Приложение 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.
[фирма] твърди, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалноправните норми на ЗООС и ЗУТ, при съществени нарушения на процесуалните правила и при неспазване на установената от закона форма.
Ответникът-министърът на околната среда и водите, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбите.
Заинтересуваната страна Национална агенция „Пътна инфраструктура” оспорва жалбите.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на жалбите.
Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими.
Твърденията за недопустимост на жалбата на [фирма] са неоснователни. От събраните по делото писмени доказателства се установява, че дружеството притежава УПИ в землището на [населено място], разположен на пътя С.-Кулата, поради което решението за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (О.) и одобряването на инвестиционното предложение за изграждане на автомагистрала „С.” в участъка М5 засяга законни права и интереси на жалбоподателя и следователно за последния е налице правен интерес от оспорването.
За да се произнесе по съществото на жалбите настоящият състав на Върховния административен съд взе предвид следното:
На 23.07.2002 г. Н. експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика към министерство на регионалното развитие и благоустройството е разгледал проект PHARE BG 9904.04.01 за път Е -79 С. Кулата – автомагистрала „С.” на фаза предпроектни проучвания и е взел решение, с които е приел проедпроектните проучвания на проектанта SPEA-Ingeneria E. за автомагистрала „С.” като съответстващи на заданието за проектиране, като е постановено проектирането в следващата фаза да продължи след приключване на процедурите по О., които да обхванат и „кафявия вариант” на [фирма].
Процедурата по извършване на О. на инвестиционното предложение за изграждане на автомагистрала „С.” е започнала на 19.06.2006 г. с внасяне в МОСВ от страна на възложителя на задание за обхват на оценката. Инвестиционното предложение, попада в приложение № 1, т. 22 б, към чл. 81, ал.1, т. 2 от ЗООС и съобразно чл. 92, т. 1 от ЗООС същото задължително подлежи на оценка на въздействието върху околната среда.
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), възложителят на инвестиционното предложение - „Изпълнителна агенция пътища” (впоследствие фонд Републиканска пътна инфраструктура, правоприемник на Изпълнителна агенция „Пътища” - §31, ал.1 от ПЗР на Закона за пътищата) в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение е информирала компетентните органи и засегнатото население, като го е обявила писмено. Изготвени са уведомления по предвидения за това в закона ред, с което са информирани заинтересуваните лица, че в засегнатите общини е представено заданието за обхвата и съдържанието на О. на инвестиционното предложение, като е даден срок за представяне на писмени мнения, предложения и становища, които да бъдат взети предвид при изработване на заданието за О.. Заинтересуваните лица са представили писмени становища, приложени към административната преписка.
На 03.05.2006 г. са проведени консултации със специализираните ведомства и засегнатата общественост, като са поискани становища от общините, засегнати от изграждането на автомагистралата, РИОСВ С., РИОСВ Б. и Б. дирекция „Източно Беломорски район” с център Б.. На консултациите е представено инвестиционното предложение, както и проекта за обхвата, формата и съдържание на доклада по О., съобразно изискванията на чл. 9, ал. 1, 2 и 4 от НУРИОВОС.
На 15.06.2006 г. възложителят е представил в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) проект за обхват и съдържание на доклада по О. , както и справка за проведените консултации. С писмо от 03.07.2006 г. МОСВ е изразило забележки по заданието и справката за проведените консултации.
На 03.08.2006 г. е представено преработено задание и допълнена справка за проведените консултации съобразно чл. 9 от НУРИОВОС. С писма от 05.09.2006 г., 20.09.2006 г. и 17.11.2006 г. МОСВ е информирало възложителя, че следва да представи конкретна информация, описана подробно в писмата, относно инвестиционното предложение, в т. ч и изискванията на § 72 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.), като е изпратен и доклада на експерт на Бернската конвенция, разработен въз основа на посещение на място на мисията на конвенцията и Препоръка №98(2002) на постоянния комитет на Бернската конвенция относно проекта за изграждане на автомагистралата през К. дефиле.
На 05.03.2007 г. възложителят е представил в МОСВ задание за обхват и съдържание на доклада по О. и доклад по О. с нетехническо резюме. На 22.02.2007 г. административният орган с подробни забележки е върнал доклада за доработване, като е дал срок за внасяне на преработения вариант до 16.04.2007 г.
На 12.04.2007 г. е внесен преработен доклад по О., който е оценен със степен В, като административният орган е препоръчал констатираните пропуски да бъдат отразени в доклада за О., който ще бъде предоставен на обществено обсъждане. С писмо от 19.04.2007 г. възложителят е уведомен, че следва да представи в най-кратък срок, но не по-късно от датата на първото обществено обсъждане, коригирано задание за обхвата на О., съгласно направените бележки и препоръки с писма на МОСВ от 20.09.2006 г. и 17.11.2006 г. и допълнение към справката за извършени консултации, включваща част с посочени мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки.
На 23.05.2007 г. в МОСВ е постъпило коригирано задание за обхват на О. и допълнение към справката за извършени консултации.
На 27.04.2007 г. във в. „Земя” са оповестени дните и часовете за провеждане на общественото обсъждане на доклада за О. във всички засегнати общини, като е предоставен 30-дневен срок за запознаване с доклада на заинтересуваните лица.
В периода 29.05.2007 г.-01.06.2007 г. са проведени обществени обсъждания на доклада по О. в засегнатите общини, в т. ч. и в [община], за което са съставени протоколи и присъствени списъци.
На 07.06.2007 г. възложителят е представил в МОСВ протоколите от обществени обсъждания, придружени с писмени становища, внесени по време на обсъжданията, а на 14.06.2007 г. е представено становище на Фонд Републиканска пътна инфраструктура (Ф.) относно реализацията на инвестиционното намерение за строителството на Автомагистрала „С.”.
На основание чл. 17, ал. 6 от НУРИОВОС, Ф. е възложил допълване на доклада за О., организирал е ново обществено обсъждане, за което е уведомил МОСВ на 26.06.2007 г. и е посочил срок за представяне на допълнението - 06.07.2007 г.(чл. 17, ал. 7 от Наредбата).
На 29.08.2007 г. възложителят е представил в МОСВ, допълнение към Доклада за О., а на 16.09.2007 г. същият е оценен със степен Д. Впоследствие на 26.10.2007 г. е представено преработено допълнение на доклада за О., като на основание чл. 16 от Наредбата административният орган е определил като засегнати [община] и [община], с които следва да се организира обществено обсъждане. Последното е проведено на 06.12.2007 г., като на 10.12.2007 г. в МОСВ са представени протоколите и присъствените списъци на общественото обсъждане. Към доклада за О. е приложен и доклад за оценка на съвместимостта на проекта за изграждане на автомагистрала „С.” в отсечката Д. – Кулата с предмета и целите на защитените зони от националната екологична мрежа.
На проведеното заседание на 04.01.2008 г., Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала „С.” (Долна Диканя – Кулата), в т.ч. и участък М5 от км 422+800 до ГКПП Кулата по кафявия вариант. Участък М5 е разработен в три варианта – зелен, червен и кафяв.
С оглед на така установеното настоящият състав на Върховния административен съд намира жалбите за неоснователни, като съображенията за това са следните:
Оспореното решение е издадено от компетентния орган съобразно нормата на чл. 94, ал.1, т. 1 от ЗООС. Спазени са изискванията на чл. 95 от ЗООС във вр. с чл. 9 от НУРИОВОС като на най-ранния етап на инвестиционното намерение са информирани компетентните органи и засегнатата общественост, организирани и проведени са консултации, като е изготвена справка, съобразно изискванията на чл. 9, ал. 5 от НУРИОВОС. Изработено е задание за обхват и съдържание на О., като след неколкократни преработвания докладът за О. е представен за оценяване на качеството му съгласно изискването на чл. 13 от НУРИОВОС. Докладът е оценен със степен В, а от събраните по делото доказателства е установено по несъмнен начин изпълнението на процедурата по чл. 97 от ЗООС вр. чл. 17 от НУРИОВОС, по силата на която, след положителна оценка от компетентния орган на доклада за О., инвеститорът е задължен да организира съвместно с определените от административния орган засегнати общини, кметства и райони, обществено обсъждане. В изпълнение на чл. 99 от ЗООС възложителят е внесъл в МОСВ резултатите, становищата и протоколите от проведените обществени обсъждания на 7.06.2007 г., като е спазен законоустановения седмодневен срок. На основание чл. 17, ал. 6 от НУРИОВОС Ф. е възложил допълване на доклада по О. и след оценяването му със степен В е организирал ново обществено обсъждане със заинтересуваните лица съобразно допълнението. В срока по чл. 99, ал. 1 от ЗООС възложителят е представил в МОСВ резултатите от проведеното обществено обсъждане на 06.12.2007 г. Приложени са положителни становища на четири дирекции на МОСВ, на РИОСВ – С. и РИОСВ – Б.. Висшия експертен екологичен съвет (В.) е одобрил осъществяването на инвестиционното предложение. Министърът на околната среда и водите е взел решението за О. като е взел предвид резултатите от обществените обсъждания, писменото становище на възложителя, заключението на експертите изготвили доклада за О. и приложения доклад за оценка на съвместимостта на проекта за изграждане на Автомагистрала „С.” с предмета и целите на защитените зони от националната екологична мрежа.
От изложеното дотук се налага извода, че при вземане на обжалваното решение административния орган не е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
Доводите на жалбоподателите, че министъра на околната среда и водите при вземане на решението за О. не се е съобразил с резултати от общественото обсъждане са неоснователни. Последните са взети предвид при вземането на решението за О.. В случая липсват мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение, по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 2 от НУРИОВОС. Съгласно изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС са обсъдени възможните варианти и оценката за съвместимост, като е избран един от тях. Независимо, че това е направено от В., то последния осъществява консултативна и експертна дейност и неговите решения подпомагат административния орган при вземане на окончателното решение. Представените становища и възражения касаят избора на вариант за осъществяване на инвестиционното предложения в оспорения участък за осъществяването му, като [община] е настоявала за избор на „зеления вариант”. В случая избора на един от разработените 3 варианта за участък М5 е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол.
Решението за извършване на О. е постановено в предписаната от закона форма. Същото съдържа задължителните реквизити съобразно изискването на чл. 99, ал. 3 от ЗООС, изложени са фактическите и правните основания за издаването му. Решението съдържа обстойни мотиви за избрания вариант за осъществяване на инвестиционното предложение, като такива се съдържат и в решението на Висшия експертен екологичен съвет и доклада за О. с допълненията. Съгласно ТР №16/1975 г. мотивите към административния акт могат да бъдат изложени и отделно от самия акт, което в случая е сторено с описаните по-горе документи.
Доводите на [фирма], че оспорения акт е незаконосъобразен, тъй като в него не е посочена отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението, е неоснователен. Съобразно чл. 19, ал. 3 от НУРИОВОС решението се съставя в съответствие с изискванията на чл. 99, ал. 3 от ЗООС по образец съгласно приложение № 4. Оспореното решение съдържа всички необходими реквизити и е съобразено, както с изискването на чл. 99, ал. 3 от ЗООС, така и с Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 от НУРИОВОС. Обхвата и реда за осъществяване на текущ и последващ контрол за изпълнение на решението са регламентирани в чл. 154-157 от ЗООС, а за неизпълнение на условията, определени в решението по О. е предвидена административнонаказателна отговорност съгласно чл. 166, т.2 от ЗООС.
Неоснователно е твърдението на жалбоподателя [фирма], че решението в оспорената му част е в противоречие с чл. 76, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Със заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза, неоспорена от страните, се установява, че по парцеларния план (ПП) на АМ „С.”, съществуващият път Е 79 граничи с регулацията на [населено място] и ПП на автомагистралата, не засяга жилищната зона на на селото. Вещото лице сочи, че ако проектирането се извърши съобразно т.4.1, раздел І от решението за О. – трасето да е на изток от съществуващия път, последното ще навлезе в регулацията на селото. С приложените по делото обяснителна записка и писмо № 66-00-473802.11.2007 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството се установява, че трасето е проектирано на запад от съществуващия път. Нормата на чл.126, ал. 6 от ЗУТ, регламентира, че проучвателните и проектните работи за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се извършват в две фази: предварителен проект, в който се изработват варианти на трасето и окончателен проект - парцеларен план, по който се извършва отчуждаване. Аналогична е и разпоредбата на чл. 62а, ал. 1 от Наредба №8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. О. за инвестиционни предложения за строителство, технологии и дейности съгласно Приложения 1 и 2 към чл. 81, ал.1, т. 2 от ЗООС може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение (чл. 82, ал. 2 от ЗООС). Следователно процедурата по О. започва на етап прединвестиционни проучвания и дава оценка на варианти на трасето, което ще бъде окончателно установено с изготвянето и влизането в сила на парцеларния план, който е проект на разработка, с която се доказва размерът на необходимата земя за изграждането на линеен обект, границите и собствеността на засегнатите имоти. Освен това изборът на вариант на трасе, преценката на техническите параметри, ефективността и целесъобразността на възприетия вариант на трасето, както и дали проектът за изграждане защитава в максимална степен интересите на населението и екологията, са въпроси на целесъобразност и са изцяло в прерогативите на МОСВ. Обстоятелството, че по ПП трасето е проектирано на запад е въпрос на изпълнение на решението за О. и не е относим към неговата законосъобразност, а в т. 4.1 от от условията за фазата на проектирането е препоръчано при възможност да не се засягат застроителните граници на [населено място] и [населено място]. Ето защо доводите на дружеството жалбоподател, че решението е постановено в нарушение на материалноправните норми на ЗУТ е неоснователно.
Неоснователни са и доводите на кмета на [община], че с избрания кафяв вариант за участък М5 се навлиза в санитарно охранителна зона І на минералната вода от находище „Левуново”. От събраните по делото доказателства се установява, че единствено с избрания вариант не се навлиза в санитарно охранителна зона І на минералното находище, а „зеленият” и „червеният” вариант преминават през него, респективно попадат в границите на санитарно охранителна зона І. Освен това в т.10, раздел І за фазата на проектирането, в оспореното решение е постановено при проектирането на трасето на автомагистралата и съоръженията към него, да не се допуска засягане на зони за защита на водите - най-вътрешния пояс на санитарно охранителните зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на населението и минералните води. Етапите при проектирането на линейни инженерни обекти, какъвто е автомагистралата, се различават от етапите на проектиране на точковите обекти. При пътното проектиране на етап избор на вариант (предпроектно проучване), пътното трасе и пътното тяло още не е отложен и ситуиран върху земната повърхност, поради това на етапа, на който се извършва О., не може да се даде реална и конкретна информация по отношение на засягане на водоизточниците и разрешителните режими, свързани с тях. На този етап се оценява най-общо екологосъобразността на трасето, в един широк обхват, доколкото мястото на същото може да се измества в една или друга посока в рамките на десетки метри. В този смисъл при следващия етап на проектирането следва да се спазят нормативните изисквания за отстояние на пътя от санитарно охранителните зони. След избиране на вариант на трасе започва изготвяне на техническия и работния проект, в който се дава действителна и пълна информация за местоположението на обекта, степента на засягане на съществуващи системи и съоръжения или инфраструктурни връзки и пр. Следва процедура по съгласуване на проекта, като техническия проект не може да премине на следващ етап и строителство без съгласуване със засегнатите ведомства. Следователно при вземането на решението за О. са спазени изискванията на Закона за водите и Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Твърденията, че неправилно административния орган е избрал „кафявия вариант” за осъществяване на инвестиционното предложение в обжалвания участък, тъй като с него два отделни района от общината и най-големите села, остават без алтернативен първокласен на магистралата път до общинския център и същевременно се затварят съществуващите подходи към селата Левуново, Д., Ново Д. и Склаве, също са неоснователни. От една страна, както бе посочено избора на един от посочените три варианта е въпрос на целесъобразност, поради което същият не подлежи на съдебен контрол. От друга страна в доклада за О. е посочено, че в четирите участъка на магистралата се предвиждат голям брой пътни възли, като чрез съществуващите пътища и основно чрез път І-1, който е в добро състояние, ще се задоволи изискването за алтернативен път на автомагистралата.
Неоснователно е оплакването, че в случая е следвало да се изготви и екологична оценка по отделна процедура, с отделен доклад и независимо от доклада по О.. Екологичната оценка и оценката за въздействието върху околната среда имат различно приложение и различни основания. За екологичната оценка се дава становище при изработването на планове и програми и за техните значителни изменения, а за О. се взема решение при инвестиционни предложения. Възможно е да има ЕО и О. в случаите когато плана или програмата предхожда инвестиционното предложение, но в случая това не е така. Налице е инвестиционно предложение за което е задължително изготвянето на О..
От всичко изложено дотук следва, че оспореното решение е постановено от компетентен орган, в предписаната от закона форма, в съответствие с материално правните норми и целта на закона, като при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, поради което жалбите са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбите на кмета на Община [населено място] и [фирма] [населено място] против решение № 1-1/2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от министъра на околната среда и водите, в частта му, с която е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала „С.” за участък М5 от км 422+800 до км 429+600.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Особено мнение: