РЕШЕНИЕ

5340
София, 23.04.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар Соня Методиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело 12981/2008. Document Link Icon


Производството е по чл. 40, ал.1 от ЗДОИ.
Образувано е по жалба на "Асоциация на парковете в България" срещу мълчалив отказ на Министъра на околната среда и водите по заявление за достъп до обществена информация от 30.06.2008г., получено на 03.07.2008г. В законоустановения 14-дневен срок задълженият субект не се произнесъл, поради което е налице мълчалив отказ, който накърнява правото на достъп до обществена информация и подлежи на съдебен контрол. Иска се отмяната му като незаконосъобразен-в противоречие на процесуалния и материален закон и задължаване на ответника да представи поисканата информация в посочената форма.
Ответната страна-Министър на околната среда и водите взема становище за неоснователност на жалбата. Редът и достъпът до информацията за околната среда се регламентирали от ЗООС, който се явява специален по отношение на ЗДОИ. Компетентен за становище по екологичната оценка на инвестиционното предложение на [фирма] бил директора на РИОСВ-П.. В конкретния случай заявлението за достъп до обществена информация не съдържало описание на исканата информация и за административния орган не възникнало задължение за предоставянето й.
Върховният административен съд, трето отделение, в настоящия съдебен състав, като взе предвид всички събрани доказателства и доводите на страните, приема следното:
Със заявление от Т. Г. Б., в качеството на управител на Асоциация на парковете в България вх.№ ЗДОИО-3605/03.07.2008г. до министъра на околната среда и водите , на основание чл. 17 във вр. чл. 26, ал.1 ЗООС и чл. 24 ЗДОИ, е поискано предоставянето на "копия на издадените от МОСВ писма, становища и/или решения, представляващи част от наличната в МОСВ преписка относно инвестиционно предложение за изграждане на КТЛ"И.-Г.-М." с възложители [община] и Н. 2006 О.".
Няма данни по делото и не се твърди от ответника, че в законоустановения в чл. 28, ал.1ЗДОИ срок има произнасяне по заявлението, поради което е налице мълчалив отказ по подаденото заявление. Срокът за съдебното му обжалване е едномесечен според чл. 149, ал.2 АПК и в случая е спазен, поради което подадената от заинтересована страна жалба е процесуално допустима.
Редът и условията за предоставяне на достъп до информация за околната среда са регламентирани в ЗООС, който се явява специален по отношение на ЗДОИ. По препращащата норма на чл. 26, ал.1 ЗООС за предоставянето на информация за околната среда се прилага процедурата, регламентирана от глава трета от ЗДОИ.
Производството за достъп до обществена информация се стартира с подаване на заявление до компетентния орган със задължителното съдържание посочено в чл. 25, ал.1 ЗДОИ. С подаденото до министъра на околната среда и водите заявление от 03.07.2008г. е поискано предоставянето на копия на документи, което е допустимо по реда на специалния ЗООС. Заявлението не съдържа описание на исканата информация, разбирана като сведение, знание за някого или нещо. Съдържанието на търсената информация може да се изведе от посочените документи, които са материалния носител на информация. Когато искането за информация е общо формулирано до степен на неяснота за удовлетворяването му чрез конкретен отговор, за молителя възниква правото за уточняване на исканата информация в хипотезата на чл. 29, ал.1 ЗДОИ. Молителят има право на възможност за уточняване на предмета на искането, което административният орган е длъжен да му предостави след като му укаже и му даде 30 дневен срок, в който да стори това. Неизпълнението на задължението по чл. 28, ал.1 ЗДОИ е съществено нарушение на процесуалните правила и основание за отмяна на отказа.
Понятието "обществена информация" е дефинирано от чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, като всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Информацията за околната среда е вид обществена информация и представлява сведение, знание относно посоченото в т.1-6 на чл. 19 ЗООС. Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, този закон се прилага за достъпа до обществена информация, която се създава или съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление в Република България, респективно за субектите по посочената разпоредба, какъвто несъмнено е и министъра на околната среда и водите, е регламентирано задължение да предоставят информация, създадена или съхранявана в кръга на тяхната компетентност и е налична. Министърът е компетентен орган и по смисъла на чл. 21, ал.1 ЗООС. В случаите, в които задължените субекти не се произнесат в срок по подадено до тях заявление за достъп до обществена информация е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 ЗДОИ, заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най - кратък срок, но не по - късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което уведомяват писмено заявителя. Нормата на чл. 38 ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а с разпоредбата на чл. 39 от същия закон са дадени указания как да бъде съобщено това решение на заявителя. Анализът на горепосочените разпоредби налага извода, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поискана обществена информация, за което писмено да бъде уведомен заявителя. Съобразно чл. 33 ЗДОИ, когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за местонахождението й, заявителят следва да бъде писмено уведомен.
С оглед характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон и предвид разпоредбата на чл. 39 ЗДОИ, която задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение и в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, съдът приема, че министърът на околната среда и водите е бил длъжен да се произнесе с изричен акт в законоустановения срок, по подаденото до него заявление за достъп до обществена информация. Поради това обжалваният в настоящото производство мълчалив отказ и на това основание, следва да бъде отменен, а преписката - върната на задължения субект за произнасяне по подаденото до него заявление с надлежен акт в срока по чл. 28 ЗДОИ.
Водим от горното и на основание чл. 173, ал.2 АПК, Върховният административен съд, трето отделение,
РЕШИ:

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на министъра на околната среда и водите за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИО-3605/03.07.2008г., подадено от Т. Г. Б., в качеството на председател на Управителния съвет на "Асоциация на парковете в България" [населено място] и

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.


Особено мнение: