ОПРЕДЕЛЕНИЕ

14954
София, 08.12.2009

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Илиана Иванова
и с участието
на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИАНА СЛАВОВСКА
по адм. дело 12192/2009. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.
Образувано е по частна жалба на Сдружение «Зелени Б.», представлявано от В. Ф. – член на Управителния съвет срещу определение от 02.06.2009 г., постановено по адм. дело № 278/2009 г. от Административен съд – Хасково, с което е оставена без разглеждане жалбата на сдружението против решение № ХА -02-01/2009 г. на директора на РИОСВ Х., като процесуално недопустима и е прекратено производството по делото. Моли съда да отмени определението на първоинстанционния съд, като незаконосъобразно. Счита, че същото е постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила в нарушение на материалния закон и неправилно тълкуване на закона.
Ответникът по частната жалба не взема становище по същата.
Върховният административен съд – П. отделение при извършената служебно проверка на атакуваното определение по реда на чл.236 във вр. с чл.218 ал.2 АПК и предвид наведените касационни основания приема за установено следното:
Частната жалба е подадена от активно легитимирана страна в срока по чл.230 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество неоснователна, поради следните съображения:
С обжалваното определение първоинстанционният съд е оставил без разглеждане жалбата на Сдружение «Зелени Б.» против решение № ХА -02-01/2009 г. на директора на РИОСВ Х. по оценка на въздействието на околната среда е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на 16 броя ветрогенератори в землищата на [населено място] и [населено място], общ.И., обл.Х. с възложител [фирма] [населено място] на основание чл.99 ал.2 ЗООС и чл.19 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл.31 Закона за биологичното разнообразие и чл.39 ал.4 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на околната среда.
За да постанови обжалваното определение съдът е съобразил, че жалбата против посоченото решение е депозирана с писмо, което е с клеймо от 14.05.2009 г. В приложената към делото административна преписка е приложено копие от вестник „Новинар” от 20.03.2009 г., където е обявено оспореното решение. Въз основа на това е приел, че жалбата е просрочена. Този извод на съда е базиран на разпоредбата на чл.99 ал.4 т.2 ЗООС, съгласно която решението по О. се оповестява от съответния орган чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата си и/или по друг подходящ начин.
Настоящият състав счита, че определението е правилно и напълно споделя изводите на съда, че посочените в чл.99 ал.4 т.2 ЗООС способи за оповестяване на решението, не са в отношение на кумулативност и е достатъчно използването на който и да е от тях за да се счита, че актът е оповестен, което следва и от предвидения по чл.99 ал.4 т.1 ЗООС способ за съобщаване на акта на възложителя чрез връчване на решението.
Не е спорно,че Сдружение „Зелени Б.” не е възложител, при което за него е приложима разпоредбата на чл.99 ал.4 т.2 ЗООС - оповестяване, при което сроковете за оспорване за него са започнали да текат от тази дата – 20.03.2009 г. и подаването на жалбата на 14.05.2009 г. безспорно е извън законоустановения 14 дневен срок.
Неоснователен е доводът наведен в съдебно заседание от процесуалния представител на частния жалбодател, че в случая е приложима разпоредбата на чл.30 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценки за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл.30 Закона за биологичното разнообразие. В конкретния случай се касае до инвестиционно предложение, попадащо в приложение № 2 на ЗООС, за което съгласно чл.81 ал.1 т.2 ЗООС се извършва оценка на въздействието на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл.82 ал.2 ЗООС оценката по чл.81 ал.1 т.2 може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните проучвания или заданието за проектиране, а съгласно ал.5 на чл.82 оценката на инвестиционните предложения завършва с решение, издадено от компетентния орган по чл.94 ал.1 ЗООС. Когато за инвестиционното предложение, включено в приложение № 1 или № 2, както е в случая се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85 ал.1 и 2, компетентния орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста ЗООС. Съгласно разпоредбата на чл.38 от посочената по-горе наредба оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, подлежащи и на О., се извършва чрез процедурата по О. по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. От изложеното следва, че уведомяването правилно и е извършено от административния орган по реда на ЗООС.
Представения с частната жалба протокол - акт 92, том ІХ, общ рег. № 15026 от 14.05.2009 г. на нотариус с рег. № 39 на Нотариалната камара, видно от който на посочената дата в 16,45 е отворена интернет страницата на РИОСВ Х. и от приложеното копие на същата не се установява наличие на решение № ХА -02-01/2009 г. на директора на РИОСВ Х. не води до извод, че същото не е било оповестено към посочената дата, доколкото в административната преписка са налице безспорно доказателства за оповестяването му на 20.03.2009 г.
Предвид изложеното настоящият състав счита, че обжалваното определение е правилно и като такова следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание чл.236 във вр. с чл.221 ал.2 предл. първо АПК, Върховният административен съд, П. отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 02.06.2009 г., постановено по адм. дело № 278/2009 г. по описа на Административен съд Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: