РЕШЕНИЕ

13855
София, 18.11.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЙОВА ПРОДАНОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Македонка Поповска
изслуша докладваното
от председателяМАРИНА МИХАЙЛОВА
по адм. дело 3712/2009. Document Link Icon


Производството по делото е образувано на основание чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ по жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място] срещу решение №325/24.10.2008 година на министъра на околната среда и водите, постановено в производство по реда на чл.81-98 от АПК, с което е отменено решение на №СЗ-62-ПР/2008 година на директора на РИОСВ - Стара З. и преписката е върната за ново произнасяне на административния орган.
Оплакванията в жалбата са за нищожност и незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради противоречието му с материалноправни разпоредби - отменителни основания по чл. 146, ал.1, т.1 и 4 от АПК.
Ответникът - министърът на околната среда и водите, е депозирал писмено становище за неоснователност на жалбата.
Заинтересованата страна - кмета на [населено място], [община], област Я. не е взел становище по жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано решение за неоснователност на жалбата и валидност и законосъобразност на оспорения административен акт.
Върховният административен съд, като взе предвид представените по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима. Същата следва да бъде разгледана по същество.
Производството пред административния орган е започнало по жалба на кмета на [населено място] срещу решение №СЗ-62-ПР/2008 година на директора на РИОСВ С., с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация на приемане, временно съхранение и преработка на биологични отпадъци и насипни биосуровини от растителен произход с цел производство на биогорива" в [населено място], [община] пред висшестоящия административен орган - министъра на околната среда и водите. Като е извършил проверка зазаконосъобразността и целесъобразността на оспорения пред него административен акт, по - горестоящият административен орган е приел, че при постановяване на решението си директора на РИОСВ Стара З. не е извършил оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони, което представлява неспазване на установеното производство и води до несъответствие на акта с целта на закона. Поради това решението е отменено и преписката върната на административния орган за ново произнасяне съгласно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона в мотивите на решението.
Настоящият състав намира така постановеното решение за допустимо. Същото е постановено в производство по реда на чл. 81-98 от АПК - оспорване на административните актове по административен ред. Административният орган е сезиран от кмета на [населено място] срещу издаденото решение на директора на РИОСВ С., с което е разпоредено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на посоченото по-горе инвестиционно предложение. Предвид на обстоятелството, че изграждането на "Инсталация на приемане, временно съхранение и преработка на биологични отпадъци и насипни биосуровини от растителен произход с цел производство на биогорива" е на територията в [населено място], за кмета е налице правен интерес да оспорва решението за О., с оглед на което образуваното по негова жалба производство пред по-горестоящия орган е допустимо. Същият има качеството на заинтересована страна и с оглед разпоредбите на ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата, които изрично предвиждат уведомяване на кмета на съответната община за инвестиционното предложение по подходящ начин. В този смисъл и решението на министъра на околната среда и водите е допустимо, като постановено по жалба на страна, имаща правен интерес от оспорването.
Жалбата е неоснователна по следните съображения:
Като правно основание за издаването на решение №СЗ-62-ПР/2008 година на директора на РИОСВ Стара З. са посочени разпоредбите на чл.81, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и 5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /сега Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - загл. изм. - ДВ бр. 3 от 2006 г./. Нормата на чл. 81, ал.1, т. 2 от ЗОВС изисква извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения 1 и 2. Инвестиционно предложение на жалбоподателя попада в Приложение №2 - т. 6а "инсталации за производство на химични вещества и вещества и препарати и междинни продукти". Разпоредбата на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, че необходимостта от извършване на О. се преценява за инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда съгласно Приложение №1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекс. Алинеи 3 и 5 от чл. 93 на ЗООС урежда компетентния орган да издаде решение по О., срокът за постановяването и начина на съобщаването му.
Условията и редът за извършване на преценка на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда са уредени в Наредбата за условията и реда за извършването на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата/. Съгласно чл. 4 от Наредбата възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи за своето инвестиционно предложение по време на прединвестиционните проучвания и едновременно с това да уведоми кмета на съответната община, както и засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Въз основа на уведомлението компетентният орган определя дали инвестиционното предложение е включено в приложение №1 или приложение № 2 към чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда и информира писмено възложителя в срок до 14 дни за необходимите действия, които трябва да предприеме ( чл.5 от наредбата). Копие от писмото се изпраща до кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, а засегнатата общественост се уведомява чрез съобщение на страницата на органа в интернет. За преценяване на необходимостта от извършване на О. за предложенията по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят внася писмено искане до компетентния орган по чл. 93, ал. 2 или 3 ЗООС, към което прилага информацията по приложение № 2 и информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен. При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в представената документация компетентният орган изисква от възложителя да отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация, като определя срок за това. В случай че неточностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока по ал. 2, процедурата по разглеждане на искането се прекратява.
С оспореното пред настоящата инстанция решение №325/24.10.2008 година на министъра на околната среда и водите, като горестоящ орган е приел, че при разглеждането на преписката е било в сила изменение на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие /изм.ДВ бр.52 от 2007 г./, с което е било предвидено, че оценката на плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда, се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а. Прието е било, че съгласно разпоредбите на чл. 31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал.1, т.3, б."а" и ал. 3 от наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимост, като процедурата следва да бъда проведена по реда на Глава трета, раздел ІІІ от наредбата.
Настоящият състав намира, че изложените мотиви в решението на административния орган съответства на приложимите процесуални и материалноправни разпоредби, относими към преценка необходимостта от извършване на оценка по О..
Приложените към административната преписка писмени доказателсва установяват, че [фирма] е депозирал уведомление за инвестиционно намерение до директора на РИОСВ Стара З. за инсталация за приемане, временно съхранение и физико - химична обработка на оводнени нефтени продукти полутечни петролни и биологични отпадъци, в изпълнение на предвидената в ЗООС и в Наредбата за условията и реда за извършване на О. процедура. В. на инвестиционното предложение е информирал в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население (чл. 95, ал. 1 от ЗООС; чл. 4, ал. 2 от наредбата), а на по-късен етап е извършено съвместно със засегнатите общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за О. (чл. 97, ал. 1 от ЗООС, чл. 16 от Наредбата за О.). Административният орган - директорът на РИОСВ Стара З. е констатирал, че следва да бъдат представени допълнителни документи от страна на заявителя поради което с писмо от 08.02.2008 година е уведомил същия, че нвестиционното намерение попада в обвхвата на Приложение №2 от ЗОС и е посочил допълнителните документи, които следва да бъдат представени. В отговор с писмо от 01.07.2008 година възложителят е заявил, че променя инвестиционното си намерение, като от него отпадат някои от първоначално предвидените дейности. При това обаче той не е представил изискуемата съгласно чл. 6, ал. 1 от наредбата информация, само при наличието на каквато би могъл да се направи обоснован извод дали промененото инвестиционно предложение се включва в обхвата на Приложение № 2 към ЗООС и съответно преценка дали е необходимо извършването на О.. При липса на визираната информация към момента на постановяване на Решение № СЗ-62-ПР/2008 г. на директора на РИОСВ, правилно министъра на околната среда и водите е отменил последното и е върнал преписката на същия орган за ново произнасяне, включително по въпроса за необходимостта от извършване на оценка за съвместимост (с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона).
Предвид на изложеното, оспореното пред настоящата инстнация решение №325/24.10.2008 година на министъра на околната среда и водите е издадено от компетентен орган, в предвидената форма, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалноправните разпоредби, поради което е законосъобразно и жалбата срещу него следва да се отхвърли.
Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място] срещу решение №325/24.10.2008 година на министъра на околната среда и водите.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Особено мнение: