Ново Р/О: Ново Р/О, 8104 / 16.6.2010 г.


РЕШЕНИЕ

16062
София, 28.12.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЙОВА ПРОДАНОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Македонка Поповска
изслуша докладваното
от съдиятаВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело 3512/2009. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на [фирма] със седалище и управление [населено място], [улица] против решение № ОВОСУ-3287-П/12.12.2008г. на министъра на околната среда и водите, с което е прекратена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (О.), в това число и оценка за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на каскада "Е. Горна А.", състояща се от 15 броя водноелектрически централи (ВЕЦ или МВЕЦ) на воден обект р. А. (в участък между коти 325м. и 605м)", общини А., Баните и Мадан, области К. и С.. Доводите са за незаконосъобразност на издадения административен акт с искане за отмяната му.
Ответникът-министърът на околната среда и водите оспорва жалбата чрез процесуалния представител.
Представителят на Върховна административна прокуратура застъпва становище за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:
Административният орган-министърът на околната среда и водите е сезиран с уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на каскада "Е. Горна А.", състояща се от 15 броя водноелектрически централи (ВЕЦ или МВЕЦ) на воден обект р. А. (в участък между коти 325м. и 605м)", общини А., Баните и Мадан, области К. и С., като предложението е за ново строителство на ВЕЦ. Към уведомлението са представени документи, съдържащи информация по смисъла на чл. 93, ал. 4 ЗООС във връзка с Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. -ДВ, бр. 3 от 2006г.), наричана по-нататък Наредбата.
С писмо изх. № ОВОСУ-3287/10.10.2008г. заместник министърът на околната среда и водите дава указания на управителя на търговското дружество да отстрани непълноти в представената документация по чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в 14-дневен срок от получаването на писмото. Те са аргументирани с обстоятелството, че търговското дружество не представя доказателства, че притежава качеството "възложител" по смисъла на § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС за осъществяване на инвестиционното предложение, което засяга защитени територии и имоти, публична държавна собственост, като ползването на последните е само по реда, предвиден в Закона за концесиите.
В отговор на указанията [фирма] представят писмен отговор на министъра на околната среда и водите, с който възразяват на указанията на административния орган с твърдението, че съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата всяко едно инвестиционно намерение, което съдържа в пълен обем информацията за преценка на въздействието му върху околната среда дава правото на молителя да бъде счетен за "възложител" по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на ЗООС.
След изтичане на срока, даден в писмените указания на министъра на околната среда и водите, последният издава решение № ОВОСУ-3287-П/12.12.2008г., с което е прекратена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (О.), в това число и оценка за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на каскада "Е. Горна А.", състояща се от 15 броя водноелектрически централи (ВЕЦ или МВЕЦ) на воден обект р. А. (в участък между коти 325м. и 605м)", общини А., Баните и Мадан, области К. и С..
Оспореният индивидуален административен акт е законосъобразен, като издаден от компетентен орган в границите на неговата инвеститура при спазена процедура и правилно приложени материални правни норми.
В § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС са дадени определения на понятия, които се използват в правната уредба на обществените отношения, свързани с опазване на околната среда.
Спорният по делото въпрос е дали [фирма] притежава качеството "възложител на инвестиционно предложение" по смисъла на § 1, т. 20 ДР на ЗООС. Според легалната дефиниция на това понятие, дадена в цитираната разпоредба "възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. Според жалбоподателя, въведеното в ЗООС сборно понятие "възложител на инвестиционно предложение" обслужва само регулираните с този закон обществени отношения, и свързаните с него подзаконови актове по прилагането му, но няма отношение към материя извън опазването на околната среда. Тази разпоредба не е нарушена от административния орган при издаване на оспорения индивидуален административен акт. Министърът на околната среда и водите правилно, след обстоен анализ на характеристиката на инвестиционното предложение на [фирма], направена през призмата на определението дадено в § 1, т. 17, б. "а" ЗООС приема, че изграждането на каскада "Е. Горна А." състояща се от 15 броя водноелектроцентрали (ВЕЦ или МВЕЦ) е по своята същност изграждане на хидроенергийни системи и съоръжения според дефиницията на водноелектрическа централа (виж §1, т. 1от Допълнителна разпоредба на Наредба № 6 от 09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи). Видно от уведомлението за инвестиционното намерение, предложението е за ново строителство на хидроенергийни съоръжения, което строителство съгласно разпоредбата на чл. 47а от Закона за водите подлежи на задължително концесиониране по реда и при условията на Закона за концесиите (ЗК). От друга страна според данните от административната преписка изграждането на водноелектрическите централи ще засегне имоти, публична държавна собственост, представляващи обекти от обществен интерес съгласно чл. 13 от Закона за концесиите (ЗК) и подлежат също на концесиониране по реда и при условията на посочения закон. Изложеното налага извода, че реализацията на инвестиционното намерение на жалбоподателя представлява сложен фактически състав, чийто етапи преминават през отделни процедури, регламентирани в отделни нормативни актове, като тяхната последователност не е нормативно установена. Предвид спецификата на административното производство, в рамките на което е произнесен индивидуалния административен акт, а именно по оценка на въздействието на частния проект върху околната среда, настоящата инстанция намира следното по отношение на последователността при издаването на решението за прекратяване на процедурата по О.. Инвестиционното предложение подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, за която компетентният орган-министърът на околната среда и водите следва да получи информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата. Тя следва да съдържа данни за връзката на инвестиционното предложение с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Следователно преценката за въздействието върху околната среда на конкретния проект следва да бъде извършена съобразно неговия обем, характер, мащаби, тоест на база идентифициране и свързване на предмета на оценка с местоположението му и оттам с онези характеристики на околната среда, които могат да бъдет засегнати. Това налага кандидатът с инвестиционния проект да притежава качеството на възложител по смисъла на § 1, т. 20 ДР на ЗООС със съдържанието, вложено от законодателя в тази материалноправна норма, а именно юридическото лице да има право да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, придобито по реда на специален закон, нормативен или административен акт. Правилно и в съответствие с материалния закон, административният орган приема, че след като [фирма] няма концесионни права върху обектите, предмет на инвестиционното намерение, респективно върху имотите, върху които ще се реализира, то не доказва изискуемото се по ЗООС качество на "възложител" и прекратява на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата процедурата по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на каскада "Е. Горна А.", състояща се от 15 броя водноелектрически централи. Или придобиването на концесионни права в настоящия казус е предпоставка предприемачът да направи искане за оценка на въздействието на проекта върху околната среда. Действително нормата на чл. 95 ЗООС предполага възложителят на инвестиционното предложение да информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го обявава писмено. Това не отменя, а и в самата норма е употребен терминът "възложител", задължението на кандидатът да представи доказателства по смисъла на §1, т. 20 ДР на ЗООС за притежание на посоченото качество.
По изложените съображения и предвид приетата законосъобразност на решение № ОВОСУ-3287-П/2008г. на министъра на околната среда и водите, жалбата на [фирма] срещу него като неоснователна следва да бъде отхвърлена.
Водим от горното, на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Върховнят административен съд, пето отделение
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] със седалище и управление [населено място], [улица] против решение № ОВОСУ-3287-П/12.12.2008г. на министъра на околната среда и водите, с което е прекратена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (О.), в това число и оценка за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на каскада "Е. Горна А.", състояща се от 15 броя водноелектрически централи (ВЕЦ или МВЕЦ) на воден обект р. А. (в участък между коти 325м. и 605м)", общини А., Баните и Мадан, области К. и С..
Решението подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.


Особено мнение: