РЕШЕНИЕ

10275
София, 29.07.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
ЙОВА ПРОДАНОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЙОВА ПРОДАНОВА
по адм. дело 14623/2009. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], представлявано от Изпълнителния директор инж.А. Х. А. срещу Решение № 188-НО-ИО-АО/2007 година на зам.министъра на околната среда и водите, с което е отказано издаване на комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци -"Сгуроотвал на [фирма].
В жалбата са изложени твърдения за допуснати нарушения на процесуалния закон при издаване на решението, като са изложени общи и неясни мотиви, без да е конкретизирано основанието за невъзможността да бъдат приложени чл.121, т.1 и чл.123, ал.2 от ЗООС и да са изяснени релевантните за спора факти и обстоятелства. Решението е постановено и в нарушение на материалния закон, като не е съобразено с действията на дружеството по изпълнение на законовите разпоредби по привеждане в съответствие с тях експлоатацията на Сгуроотвалното езеро и искането за промяна на Условията на комплексно разрешително № 55/2005 година, както и с внесените заявления за инвестиционни намерения, поради което се претендира отмяната му.
Ответната страна министърът на околната среда и водите не е изразил становище по жалбата.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, като прецени законосъобразността на оспорения административен акт, както с оглед на заявените с жалбата основания, така и служебно, в изпълнение на разпоредбата на чл.168 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
Производството пред административния орган е образувано по искане изх.№05-14 от 19.04.2007 г. на [фирма] за актуализация на Условия №№ 9.2.2, 9.2.4 и 16.6 от Комплексно разрешително № 55 от 21.06.2005 година за експлоатация на действаща инсталация и съоръжения по Приложение 4 от Закона за опазване на околната среда. Искането е внесено под № 26-00-1797 от 20.04.2007 година в МОСВ и е направено във връзка с настъпилата промяна в собственика на капитала на дружеството, поетите задължения по чл.4.6.3 от Договора за приватизация и обстоятелства, от значение за изпълнение на разрешителното. С писмо изх.№ 262-03-692 от 09.05.2007 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда от дружеството е поискана допълнително необходима информация към заявлението в тридесетдневен срок от уведомяването.
На 15.05.2007 година Министърът на околната среда и водите издава Решение № 00-13-08-01/2006, с което утвърждава Плана за привеждане на Депо за неопасни отпадъци [фирма] в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004 година за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите. Решението е изпратено до изпълнителния директор на [фирма] с писмо от 22.05.2007 година и по делото не се оспорва известяването на дружеството. Няма наведени твърдения за обжалване на решението, поради което то е влязло в сила и обвързва адресата с разпоредените в него правни последици.
С писмо изх.№ 06-19 от 08.05.2007 година дружеството уведомява министъра на околната среда и водите за инвестиционното си предложение "Максимално надграждане на западна секция" от сгуроотвал на Т. С.". В отговора на зам.министър от 18.06.2007 година е обосновано становището за липса на предпоставки и основание за осъществяване на инвестиционното намерение поради предстоящото извеждане от експлоатация на депото за отпадъци. В същото писмо, като е даден отрицателен отговор на запитването за продължаване на експлоатацията на въглищните котли, е дадено указание в срок до 31.12.2007 година да бъде разработен и осъществен план за извеждането им от експлоатация, при съобразяване на условието по т.16.3 от КР - изработване на план при временно преустановяване на дейността им.
С писмо № 17-69 от 11.12.2007 година дружеството внася Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на сяроочистваща инсталация на Енергийни котли на [фирма] заедно с проект за "Прединвестиционно проучване за сяроочистваща инсталация в Т. С.".
С писмо изх.№ 262-С5-692 от 03.12.2007 година изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда представя на министъра на околната среда и водите Доклад с предложение да не бъде издавано комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци "Сгуроотвал на [фирма], по съображения, че експлоатацията на сгуроотвала е в непосредствена връзка с експлоатацията на ЕК №1 и ЕК №2, работещи с гориво въглища, които, съгласно Комплексно разрешително № 55/2005 година следва да бъдат изведени от експлоатация до 31.12.2007 година. Прекратяването на работата на енергийни котли № 1 и № 2 според доклада ще доведе до спиране на двата основни вида отпадъци, които се депонират на сгуроотвала - сгурия, шлака и дънна пепел от котли, и увлечена, летяща пепел от изгаряне на въглища, което води до извод за отпадане на необходимостта от депониране на отпадъци от сгуроотвала. Планът за привеждане на депото в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004 година не предвижда дейности за привеждането му в съответствие с най - добри налични техники съобразно чл.121,т.1 и чл.123,ал.2 от ЗООС, експлоатацията му следва да бъде преустановена до 31.12.2007 година, поради което с доклада е направено предложение да бъде отказано издаване на комплексно разрешително.
На 08.09.2009 година зам.министърът, на основание заповед за заместване, издава Решение № 188-НО-ИО-АО/2007 г., с което, на основание чл.123, ал.4 от Закона за опазване на околната среда отказва издаването на комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци -"Сгуроотвал на [фирма], с оператор [фирма] за експлоатация на промишлена инсталация - депо за неопасни отпадъци - "Сгуроотвал на [фирма]. Решението е мотивирано с невъзможността за прилагане на чл.121, т.1 и чл.123, ал.2 от ЗООС и извеждането от експлоатация на въглищни енергийни котли ЕК №1 и ЕК №2 в срок до 31.12.2007 година съгласно Комплексното разрешително №55/2005 година.
Отказът да бъде актуализирано Комплексното разрешително № 55/2005 година е съобразен с приложимия закон.
Разпоредбата на ал.4 на чл.123 от ЗООС, която е послужила като основание за издаване на административния акт, изисква наличие на невъзможност да бъде постигнато съответствието на инсталацията с изискванията на закона. За да бъде направен този извод, в хипотезата на преразглеждане на вече издадено разрешително по чл.124 от ЗООС, съобразно ал.4 на чл.124 от ЗООС, органът дължи преценка на относимите факти и обстоятелства, свързани с изпълнение на комплексното разрешително, включително планираните от оператора промени в работата на инсталацията / т.2 на ал.3 на чл.124 от ЗООС/.
Мотивите на оспореното решение съдържат като фактически основания за отказа условията, които са предвидени в Комплексното разрешително №55/2005 година, като възпроизвеждат доклада от 03.12.2007 година. Настъпилите след доклада и преди постановяване на решението на 08.09.2009 година обстоятелства не са обсъдени от компетентния орган, включително внесеното от дружеството на 11.12.2007 година Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на сяроочистваща инсталация на Енергийни котли на [фирма], но този факт не е от съществено значение за правилността на отказа. Определящо за изводите на административния орган е установяването, по аргумент от ал.4 на чл.123 от ЗООС, на наличието на възможност да бъде постигнато съответствието на инсталацията с изискванията на закона. Преценката за промяната на условията на т.9.2, т. 9.4 и т. 16.6 от Комплексното разрешително следва да бъде направена при наличието на влязлото в сила Решение № 00-13-08-01/2006 за утвърждаване на Плана за привеждане на Депото за неопасни отпадъци [фирма] в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004 година, което е задължително както за дружеството, така и за административния орган, и което в т.3 предвижда експлоатацията на депото да бъде преустановена в срок до 31.12.2007 година. При обвързващата сила на решението, което, наред с посоченото условие, не предвижда прилагането на най - добрите налични техники съобразно разпоредбата на чл.121, т.1 от ЗООС, и съобразяване на разпоредения срок за преустановяване на експлоатацията на ЕК №1 и ЕК №2, работещи с гориво въглища, внасянето на инвестиционното намерение на 11.12.2007 година, двадесет дни преди изтичането на срока за извеждане на депото от експлоатация, не може да обоснове извод за възможност за постигане на съответствие на инсталацията с изискванията на закона. Обратно, налага се извод за невъзможност по смисъла на ал.4 на чл.123 от ЗООС, която правилно е преценена от министъра на околната среда и водите, поради което отказът му е законосъобразен.
Предвид изложеното, не са налице предвидените в чл.146 от Административно- процесуалния кодекс основания за отмяна на акта, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена.
Водим от горното, Върховният административен съд, състав на пето отделение, на основание чл.172, ал.2,предл. последно от Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], представлявано от Изпълнителния директор инж.А. Х. А. срещу Решение № 188-НО-ИО-АО/2007 година на зам.министъра на околната среда и водите, с което е отказано издаване на комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци -"Сгуроотвал на [фирма].
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните.

Особено мнение: