ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6973 / 2007

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 96/2006 на ОС Хасково
ДокладчикВиолета ГлавиноваСтатусРешено
МатерияДругиМестонахождениеОС Хасково 02.11.07г.
ВидкасацияЗаседания24.10.2007 10:00
Образувано на24.07.2007 г.Деловодител Любка Николова
Свършено на24.10.2007 г.